Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на Општина Струмица за период од 01.04.2018 ДО 30.06.2018 година

Во текот на извештајниот период од Овластениот инспектор за патен сообраќај

изврши 22 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатира дека:

 

  • кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници,

се уште има моторни возила без изводи од лиценците со кој се врши превозот на патници во патниот сообраќај,

  • возачите на моторни возила кој немаат извод од лиценца, не беа пријавени

како вработени во правното лице.

  • Вкупен број на записници 22,

  • Вкупен број на донесени решенија 8,

  • Вкупен број на заклучоци /,

  • Вкупен број на контролни записници 11,

  • Вкупен број на одземени сообраќајни дозволи / и

  • Вкупно поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка 8.

Структурални показатели на извршениот инспекциски надзор:

Ред.

бр.

Месец

Запи-сник за констатација

Изда-дени Реше-нија / постапиле

Заклу~ок за запирање на постапка

Контролни записници

Барање за поведување на пре- кршочна постапка

Постапка за порамну-вање

Пресудени предмети

Жалба на Решение / Пресуда

1

април

10

4

/

1

1

2

/

/

2

мај

8

1

/

3

4

4

/

/

3

јуни

4

3

/

7

3

1

/

/

 

Вкупно:

22

8

/

11

8

7

/

/

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544