Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Општи акти

Деловник на советот на општина Струмица

Врз основа на член 36 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 21 став 1 точка 2 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 4/03), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 16.03.2006 година, донесе
Д Е Л О В Н И К
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

Општи акти

СТАТУТ
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" број 5/2002) и член 42 став 1 точка 1 од Статутот на општина Струмица ("Сл. гласник на општина Струмица" број 6/97), Советот на општина Струмица на петтата седницата  одржана на 27.04.2006 година, донесе

• Статут на Општина Струмица


STATUT.PDF
[превзем

 

Деловник на советот на општина Струмица

Врз основа на член 36 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 21 став 1 точка 2 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 4/03), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 16.03.2006 година, донесе
Д Е Л О В Н И К
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

 
Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица 


линк


Буџет на општина Струмица за 2018 година

BUDZET_2018.PDF
превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2017 година

BUDZET_2017.PDF
превземи

 

Завршната сметка на Буџетот на општина Струмица за 2015 година

Zavrsna_smetka_2015.pdf
превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2016 година

BUDZET_2016.PDF
превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2015 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ((„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 29.12.2014 година, донесе:

BUDZET_2015.PDF
превземи

 

Одлуката за измени и дополнување на Буџетот на Општина Струмица за 2014 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.07.2014 година.

rebalans_2015.PDF
превземи

Буџет на општина Струмица за 2014 година 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ((„Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04 и 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 26.12.2013 година, донесе:

BUDZET_2014.PDF     

 превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2013 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ((„Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04 и 67/07, 156/09 и 47/11), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 27.12.2012 година, донесе:

BUDZET_2013.PDF

превземи

 

Буџет на општина Струмица за 2011 година 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” број 61/04, 96/04 и 67/07), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 29.12.2010 година, донесе:BUDZET_2011.PDF
[превземи]


Буџет на општина Струмица за 2010 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” број 61/04, 96/04 и 67/07), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 24.12.2009 година, донесе:

• Буџет на општина Струмица за 2010 година


BUDZET_2010.PDF
[превземи]


Буџет на општина Струмица за 2009 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на ден 23.12.2008 година, донесе:

• Буџет на општина Струмица за 2009 година


BUDZET_2009.PDF
[превземи]

Буџет на општина Струмица за 2008 година
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" број 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица, ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06), Советот на општина Струмица донесе:

• Буџет на општина Струмица за 2008 година


BUDZET_2008.PDF
[превземи]
За да можете да ги читате документите потребно е да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader. Доколку немате инсталирано, истиот можете да го превземете од официјалната веб страна на Adobe. 

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544