Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издавање на Нацрт- Б интегрирана еколошка дозвола за заштита на животната средина на AД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК” СТРУМИЦА Инсталација за колење и обработка на месо од крупна и ситна стока

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16   ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Нацрт Б- Интегрирана еколошка дозвола

Подносител на барањето:

AД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК СТРУМИЦА

Адреса на подносителот:

Бул.Климент Охридски   бр. 45

Контакт лице:

Милка Ичокаева

Категорија на инсталацијата:

Инсталација за колење и обработка на месо од крупна и ситна стока

Вид на активности:

Инсталација за колење и обработка на месо од крупна и ситна стока

 

 

Целокупната документација содржана во барањето за Нацрт - Б интегрирана дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 20 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk и во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076 483 300   ,

 

Изготвил:   С.Стојкова  Д.а.и.

Одобрил:    Ѓ. Димитриевски Д.и.а.

Потврдил:  Н. Годев    Д.т.и.                                                                                                                                          ОПШТИНА СТРУМИЦА

Вршител на должност  ГРАДОНАЧАЛНИК

Костадин Костадинов

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544