Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издадени еколошки дозволи, одлуки

ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за Усогласување со оперативен план на : АД за „НЕМЕТАЛИ ОГРАЖДЕН“ Струмица

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина  (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12 и 93/13)Градоначалникот на Општина Струмица врши:

Нацрт извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за блок 18 урбана единица 2 - Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за а планскиот документ Детален урбанистички план за дел од блок бр.30 , УЕ 7 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија"  бр:53/05 , 81/05 , 24/07 , 159/08 , 83/09 , 48/10 ,  124/10  51/11), Општина Струмица, на ден 25.07.2013 година, донесе

 

ОБЈАВА - Дозвола за усогласување со оперативен план, ДПТУ ОГРАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз - извоз

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план

ОБЈАВА - Дозвола за усогласување со оперативен план, AД "Жито Струмица"

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011, 123/2012) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план  

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за блок 18 , урбана единица 2 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден  10. 06 .2013 година, донесе

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544