Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издадени еколошки дозволи, одлуки

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план во населено место с.Банско за дел од блок 12 Спа центар - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 12.07.2012 година, донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план во населено место за дел од блок бр.38 , УЕ 5 ГП бр. 38 - 33 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 06.07.2012 година, донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Локалната урбанистичка планска документација за изградба на мерно регулаторна станица за природен гас на КП-1483/3, м.в.Белик, КО Градско Балдовци- општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 14.06.2012 година, донесе

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Локална урбанистичка планска документација за Детален урбанистички план за урбан блок 21,Струмицa -Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Локална урбанистичка планска документација за изградба на спортско – рекреативен комплекс вон населено место за дел од КП 7994 – Општина Струмица.

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за блок 19, урбана единица 2 Струмица – Општина Струмица.

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата...

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544