Сектор за финансии и буџет PDF Печати

Секторот за финансии и буџет ги врши работите што се однесуваат на:

  1. собирање, утврдување, евиденција и наплата на приходите на општината;
  2. подготвување на буџетот и завршната сметка како и други акти од областа на финансирањето;
  3. евиденција на имотот на општината;
  4. извештаи за состојбите на сметките на општината
  5. работи од материјално финансиските работи;
  6. финансиско сметководствени работи на органот на обликот на месната самоуправа;
  7. други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот

Одделението за буџет и сметководство го подготвува буџетот и завршната сметка како и други акти од областа на финансирањето; води евиденција на имотот на општината; поднесува извешати за состојбите на сметките на општината; врши материјално-финасиски работи; врши финансиско сметководствени работи на обликот на органот на месната самоуправа; како и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.
Раководител: Евгенија Граматикова Тел. 034/348-030

Одделението за администрирање на приходите ги врши работите кои се однесуваат на: планирање и утврдување на приходите; евиденција на наплата -собирање на локалните даноци и такси на општината утврдени со Закон; дел од приходите од персонален данок од доход и други даноци утврдени со Закон; идентификација и регистрација на имотот на даночните обврзници; врши и други работи кои ќе му  бидат доверени од Советот и Градоначалникот.
Раководител: Душко Василев Тел.034/345-192