Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџет за 2015 година

Буџетите на општината пред 2015 година и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2017 кои се поставени на општинската веб страница.

Социјална карта на општина Струмица

Инспекторат - Сектор за инспекциски работи

Инспекторатот- Секторот за инпекциски работи врши работи и работни задачи кои се однесуваат на:

- инпекциски надзор и контрола на  примената на Закони и други прописи и акти донесени врз основа на Закон
- инпекциски надзор и контрола на примената на прописите и актите донесени од страна на органита на општината и
- презема мерки за отстранување на сите неправилности при примена на истите, во согласност со закон.

Одделението за инспекциски работи во патниот сообраќај, локалните патишта и улици, комуналиите, урбанизмот и заштитата на животната средина врши инпекциски надзор и контрола на примената на Законите и другите прописи и акти донесени врз основа на закон, прописите и актите донесени од страна на органите на општината, а кои се однесуваат на области за кои со закон е надлежна општината.

Раководител: Ѓорги Бонев Тел. 034/348-030

Одделението за инспекциски работи во образованието и финансиите врши инпекциски надзор и контрола на примената на Законите и другите прописи и акти донесени врз основа на закон, прописите и актите донесени од страна на органите на општината, а кои се однесуваат на организацијата на работата на основните и средните училишта во општината, утврдувањето и наплатата на општинските даноци и такси и други инпекциски работи за кои со закон е надлежна општината.

Раководител: Зоран Узунов Тел. 034/348-030

© 2005-2017 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544