Е - Контакти со општината PDF Print

Почитувани граѓани,
За сите Ваши потреби, барања, предлози во врска со работењето на локалната самоурава контактирајте ги општинските служби, со едноставно испракање маил на долунаведените адреси.

- Градоначалник,
Костадин Костадинов
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Секретар на општина Струмица
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Кирил Парталов
тел.034/348-030

- Сектор за урбанизам
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Стојан Динев
тел.034/336-173
 

Сектор за локален економски развој и животна средина
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Никола Годев
тел: 034/348-024     

- Одделение за локален економски развој
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Тони Милушев
тел.034/348-024

- Одделение за комунални работи
е-mail:
Раководител: 
тел.
034/336-187

- Одделение за правни и општи работи
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Јорданка Заева
тел.034/348-030

- Одделение за административна поддршка на градоначалникот
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Мирјана Јанева
тел.034/348-026

- Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Помлад Соработник: Михаил Тимов
тел.034/348-030

- Одделение за образование
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Советник: Фидан Колев
тел.034/348-030

- Одделение за администрирање на приходи
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Душко Василев
тел.034/348-030

- Одделение за заштита на животната средина
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Ѓорги Димитриевски
тел.034/348-030

- Одделение за инспекциски работи
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Ѓорги Бонев
тел.034/348-030

- Одделение за внатрешна ревизија
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Марија Гарванлиева
тел.034/348-030

- Сектор за управување со човечки ресурси и обуки
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Спасе Глигоров
тел.034/348-030

- Одделение за финансии
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Евгенија Граматикова
тел.034/348-024

- Сектор за Финансии и буџетска контрола
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Бранко Палифров
тел.034/348-030

- Одделение за финансии
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Tимо Комаров
тел.034/348-030

- Одделение за меѓународна соработка и европски фондови
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Џоко Ристовски
тел.034/348-024

- Одделение за управување со градежно земјиште
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Ристо Пецев
тел.034/321-534

- Одделение за јавни набавки
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Борис Димитријев
тел.034/348-030

- Одделение за инспекциски работи
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Зоран Узунов
тел.034/348-030

- Одделение за заштита на животната средина
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Раководител: Ѓјорѓи Димитриевски
тел.034/348-030