Урбанистички планови во постапка PDF Печати

Урбанистички планови во постапка за подрачјето на општина Струмица

Реден
број

Урбанистички план

Статус

1.
Блок 9
пред добивање на согласност од Министерство за транспорт и врски
2.
Блок 10
пред спроведување на јавна анкета и презентација
3.
Блок 18
спроведена јавна анкета и презентација
4.
Блок 21 ( источно од ул. Климент Охридски - Белик)
пред добивање на согласност од Министерство за транспорт и врски
5.
Блок 3-а (Печатница)
пред добивање на согласност од Министерство за транспорт и врски
6.
Блок 4 (дел)
пред спроведување на јавна анкета и презентација
7.
Блок 16
пред добивање на согласност од Министерство за транспорт и врски
8.
Блок 24 (Огражден и Санкерамика)
пред спроведување на јавна анкета и презентација
9.
Блок 25 (дел)
пред добивање на согласност од Министертство за транспорт и врски
10.
Урбанистички план за дел од с.Банско
пред добивање на согласност од Министерство за транспорт и врски
11.
Урбанистички план за дел од с.Куклиш - КП бр. 4455/1
пред добивање на согласност од Министерство за транспорт и врски
12.
ДУП Комплекс Стопанство с.Муртино
спроведена јавна анкета и презентација

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА  ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО


1.  Извод од Програма за изработка на урбанистички планови
2. Изгорвување на  Нацрт план
3. Стручна ревизија на Нацрт планот
4. Стручно мислење за Нацрт планот од Мин.за транспорт и врски
5. Организирање на стручна консултација
6. Организирање на јавна презентација и јавна анкета
7. Изготвување на Извештај од јавна презентација и јавна анкета
8. Изготвување на Предлог план
9. Согласност од Мин. за транспорт и врски на Предлог планот
10. Одлука на Советот на општината за донесување на планот.