Барања PDF Печати

Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и лер.Барање за извод за авто-такси 2014
[превземи]Барање за одобрение за користење простор пред градежен објект

[превземи]


Барање за бришење на податоци на вработените возачи и отуѓени возила од регистарот

[превземи]


Барање за дозвола за посебен линиски општински превоз

[превземи]


Барање за извод-општински превоз

[превземи]


Барање за лиценца за авто-такси  2014

[превземи]


Барање за лиценца-општински превоз

[превземи]


Барање за поставување рекламно пано на зграда

[превземи]


Барање за прокоп 2014

[превземи]


Барање за промен.одобрение на возен ред општински превоз

[превземи]


Барање за режим на сообраќај 2014

[превземи]


Барање за такси бришење

[превземи]


Барање тмв над 5т.

[превземи]


Барање за линиски превоз на патници во општините Струмица,Василево,Босилово и Ново Село за регистрација на возниот ред и издавање дозвола за определена линија  во Заедничкиот

[превземи]


Барање за возен ред-Струмица

[превземи]


Барање за возен ред заеднички

[превземи]


Барање список на возила со кои ќе се врше општински линиски превоз

[превземи]


Список на вработени возачи во редовен работен однос

[превземи]


Возен ред

[превземи]


Барање за користење на јавна површина за потребите на градилиштето

[превземи]
За да можете да ги читате документите потребно е да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader. Доколку немате инсталирано, истиот можете да го превземете од официјалната веб страна на Adobe.