Невладини организации PDF Печати

Општина Струмица е исклучиво активна во граѓанскиот сектор со повеќе од двеста регистрирани здруженија, опфаќаат целни групи од најразлични области меѓу кои се и следниве:

- Сојуз на возачите АМД "Стрела"
- Еколошко-планинарски друштва: "Планетум", "Еделвајс", "Ентузијаст" и други
- Општинска организација на Црвен Крст
- Друштво за физичко воспитување и спортска рекреација "Партизан"
- Здружение на жени
- Здружение на занаетчии
- Здружение и дом на пензионери
- Дом за глувонеми
- Центар за подржка на невладини организации
- Хуманитарно здружение "Продолжен живот" (Борба против семејното насилство)