Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџет за 2015 година

Буџетите на општината пред 2015 година и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2017 кои се поставени на општинската веб страница.

Социјална карта на општина Струмица

Јавен повик за дотација за тренери во спортските клубови

 Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК

за дотација за тренери во спортските клубови

Со овој Јавен Повик за предвидува финансиска поддршка за 10 (десет) тренери во спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Струмица. Финансиската поддршка трае до крајот на тековната 2017-та година, односно 10 месеци.

Финансиската подршка е обезбедена во рамките на Буџетот на општина Струмица за 2017 година, во програмата за спорт (L0).

Право на учество имаат спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица кои настапуваат во организиран систем на натпреварување (првенство), и тоа:

- Фудбал: Прва, втора, трета лига и младински категории*

- Кошарка: Прва, Втора лига и младински категории*

- Одбојка: Прва лига и младински категории*

- Ракомет: Прва, втора лига и младински категории*

- Останати спортови: Прва лига, втора лига, младински категории*


* Кои настапуваат во организиран систем на натпреварување (првенство)


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

За спортските здруженија и други правни лица:

1. Клубот да е формиран на територијата на Општина Струмица (клубот доставува тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија)

2. Решение за вршење на дејност спорт од Агенција за млади и спорт

3. Потврда од соодветната федерација или сојуз за докажување на рангот на натпреварување. (1ва, 2-ра лига, младинска лига и тн)


За тренерите во спортските здруженија и други правни лица:


1. Тренерот кој аплицира да е невработен

(потврда од АВРМ дека не е во работен однос)

2. Фотокопија од лична карта

3. Потврда за завршено образование

4. CV Биографија

5. Мотивациско писмо


Рок и начин на доставување на пријавите

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 21.02.2017 година (Вторник) до 16 часот. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично на адреса:

Општина Струмица

Ул.„Сандо Масев“ Бр.1

2400,Струмица

или во архива на Општина Струмица

На пликот треба да стои „НЕ ОТВАРАЈ“ со назнака за LО (СПОРТ - ТРЕНЕР)

Напомена: Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧАЛНИК

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

© 2005-2017 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544