Продолженние на 50та седница на советот на општина Струмица PDF Печати

 Согласно член 89 став 5 од Деловникот на Советот на општина  Струмица („Службен гласник на општина Струмица”  бр. 2/06)  Ве известувам дека продолжението на  прекинатата 50 седница на Советот на Општина Струмица од 17.02.2017 година ќе се одржи на ден 17.03.2017 година  со почеток во 12 часот во Домот на АРМ во Струмица.На седницата ќе се работи по преостанатите точки од дневниот ред  што Ви се доставени со материјалот за 50 седница и тоа:

37. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица;

38. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;

39. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 752 КО Банско;

40. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица;

41. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља;

42. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница;

43. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково;

44. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско;

45. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 804 КО Градско Балдовци;

46. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица;

47. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица;

48. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица;

49. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско; и

50. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3454 КО Куклиш.Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов