Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџет за 2015 година

Буџетите на општината пред 2015 година и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2017 кои се поставени на општинската веб страница.

Социјална карта на општина Струмица

Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола на ИН - МАК ,,БЕТОН,, Струмица Инсталација за мелење, дробење и сеење на чакал, песок и глина

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на  Б-интегрирана еколошка дозвола на  ИН - МАК ,,БЕТОН,, Струмица

Инсталација за мелење, дробење и сеење на чакал, песок и глина

 

 

 

 

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б- Интегрирана еколошка дозвола

Подносител на барањето:

ИН - МАК ,,БЕТОН,, Струмица   

Адреса на подносителот:

Индустрија Зона Сачево бр.1.2-17

Контакт лице:

Томе Закирски

Категорија на инсталацијата:

Инсталација за мелење, дробење и сеење на чакал, песок и глина

Вид на активности:

Инсталација за мелење, дробење и сеење на чакал, песок и глина

 

Целокупната документација содржана во барањето за Б интегрирана дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 034/348-030 локал109

 

 

 

Изготвил:   С.Стојкова  Д.а.и.

Одобрил:    Ѓ. Димитриевски  Д.и.а.

Потврдил:  Н. Годев    Д.т.и.                                                           ОПШТИНА СТРУМИЦА

                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК

Зоран Заев

© 2005-2017 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544