institutions
Општинска библиотека PDF Print

ОПШТИНСКА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА ’’БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО’’
Ул. Благој Мучето бр.26
Тел.факс 034/ 349-040

Формирана во 1946 година  како градска библиотека. Во 1961 година прераснува во матична библиотека. Од 1978 година е сместена  во сопствен објект со површина од 600м кој оваа 2006 година е целосно реконструиран.
Организација: Во склоп на Матичната библиотека работат и три подрачни библиотеки во населенте места: Колешино, Муртино и Василево, истите се сместени во Домовите на културата.
Број на вработени: 14
Книжен фонд:140.000 монографски публикации.  
Во матичната библиотека има две одделенија кои работат непосредно со читателите:
- Одделение за деца
- Одделение за возрасни

Покрај овие информативно позајмни дејности, во библиотеката се застапени и следниве дејности: 

- Обработка на монографски публикации
Дејноста на овој оддел се состои од стручна обработка на монографските публикации  според меѓународните стандарди.Исто така се врши и каталогизација на истите.Според тоа постојат четири вида на каталози: азбучен, насловен ,стручен и основен.

-
Роднокрајно одделение
Овој оддел опфаќа: истражување, комплетирање, техничка и стручна обработка на публикциите и чување на библиотечниот материјал. Во овој оддел се собира материјал:
- што е печатен или на друг начин издаден на територијата на
општина Струмица;
- граѓа чија содржина се однесува на струмичкото подрачје;
- дела на автори родени на територијата на општината,независно каде живеат и творат.
Воедно овој оддел изготвува и библографии на роднокрајни автори или други содржини.

- Оддел за периодика
Овој оддел се занимава со прибирање,комплетирање ,стручна обработка и каталогизирање на периодични публикации и дневен печат.Тука спаѓаат списанија од сите области, кои се објавуваат во земјата, а и некои странски наслови кои ги добиваме како подарок.Исто така застапен е и дел од дневниот печат кој излегува во земјата.

-Оддел за популаризација на книгата
Активностите сврзани со популаризцијата на книгата се одвиваат  целата година преку разни форми.Популаризцијата има за цел да ја информира целокупната јавност за сите новини  од областа на
литературата.Сето тоа се прави со посредство на медиумите, преку промоции на книги, литературни средби и сл.
Една од активностите е ‘’’Месецот на книгата’’ кој се одржува секоја година. Оваа манифестација е збогатена со низа содржини 
кои го задоволуваат вкусот на читателската јавност.
Месецот на книгата ќе опфати повеќе содржини:

• Претставување на детски домашен автор;
• Промоција на нова книга од домашен автор;
• Доделување на награди на редовни читатели;
• Организирање посети на библиотеката за првачињата;
• Подготвување емисии на локалните телевизии,преку кои ќе се претстави библиотеката.
• Организирање на изложби на книги во соработка со издавачките куќи и на новонабавени книги.
• Одржување на средби со читателите, од кои би потекнале иницијативи за нови форми и содржини  на работа на библиотеката,со што би се постигнала единствената цел, а тоа е, библиотеката да се стави на комплетна услуга на читателите.

Во изминатите две години ,преку донаторство во библиотеката е набавена компјутерска опрема ,со што се создаваат услови библиотеката постепено да прерасне во инфомативен центар.Со ова се зголемила професионализацијата на библиотечното работење за поуспешно задоволување на потребите на корисниците од разни области.

Имајќи во предвид дека земјоделието е една од основните дејности во овој регион,библиотеката од Струмица во соработка со библиотеката од Гевгелија, подготовува  проект ‘’’Агро 2000’’, кој би бил база на податоци од областа на земјоделието и преработка на земјоделските производи.

Библиотеката редовно организира активности преку кои ги претставува најновите достигања од областа на литературата.Раководејки се според желбите на читателите ,се организираат средби со домашни автори чии дела се најчитани во изминатата година. Во изминатиот период пред детската публика беа претставени авторите Горјан Петрески и Киро Донев, како автори чии дела се најомилени меѓу децата. Беше одбележана и годишнината од смртта на роднокрајните автори Видое Подгорец и Љубен Ташковски. Промовирано е и делото на роднокрајниот  автор Кочо Урдин, со наслов ‘’’И кога мислиш размислувај’’.
Во соработка со домот на културата’’Благој Мучето’’ од Струмица, се оджаа и други активности по разни поводи,како одбележување годишнини на истакнати револуционери јубилеи изложби и сл.

Библиотеката ќе продолжи со изнаоѓање и подготовка на разни содржини кои ќе го привлечат вниманието на читателската јавност.

 
НУ завод и музеј PDF Print

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРА И МУЗЕЈ
ул. "27 март"бр.2
тел: 034/ 345 - 925
Работно време: 8.00 - 16.00;

НУ Завод за заштита на спомениците на култура и музеј е основан како покраински музеј во 1952 година. Од 01.01.2005 година установата прераснува во регионален конзерваторски центар надлежен за Струмица, Дојран, Валандово, Богданци, Гевгелија и нивните околини.
Првата изложба била организирана на 1 мај 1955 год. и содржела материјали од историја, етнологија и археологија.

НУ Завод и Музеј , Струмица во рамките на своите истражувања вршел археолошки ископувања на црквите во Водоча, Вељуса, "Свети Петнаесет тивериополски маченици", "Свети 40 севастиски маченици" Банско, Орта - џамија, Цареви кули, Римската терма во Банско, "Мачук" и "Црвено Поле", "Страната" кај Ангелци и многу други објекти. НУ Завод и Музеј има објавено повеќе книги, каталози, брошури и водичи: "Зборник на трудови" (1989), "Галерија на Икони" –каталог на изложбата (2000), "Христијанството во културата и уметноста на Струмичката епархија" (2002), "Духовните традиции на Тивериопол" (2003), "Струмица културно - историско наследство" (2005), а во подготовка е и нов "Зборник на трудови". НУ Завод и Музеј има издадено и флаери за црквите во Велјуса и Водоча и римската терма во Банско. Установата располага и со изложбен простор, спомен - куќата на Благој Јанков – Мучето, Старата турска пошта и Галеријата на икони.
Музејска поставка - Во 1987 е отворена постојаната поставка "Струмица и струмичко низ вековите", во која денес се изложени неколку стотици од вкупно 3200 предмети од археолошки, историски и етнолошки карактер. Поставката ја следи историјата на Струмица и регионот низ времето преку изложените предмети, почнувајќи од праисторијата, застапена со неолитските наоди од локалитетот "Страната", енеолитските и ранобронзените од Цареви Кули, преку железновременските, античките, римските (посебен дел потекнува од романизираната популација од лок. Црвено Поле) и средновековните, османлиските, преродбенскиот период, балканските и Првата светска војна, периодот помеѓу двете светски војни се до завршетокот на Втората светска војна. Покрај овие артефакти овде се изложени и предмети од етнолошката поставка со приказ на рурален и урбан карактер на изложбата како и посебен приказ на казанџиството како еден од најважните занаети во Струмица. Во 2004 година се отвори и нов дел во склоп на музејската поставка, каде се изложени наодите од Орта-џамија.

Галерија на икони Галеријата на икони се наоѓа во долниот дел на црквата "Св. 15 тивериополски свештеномаченици". Галеријата е формирана во 2000 година и за неа се грижи НУ Завод и Музеј – Струмица. Галеријата содржи 67 икони, плаштеница "Оплакување Христово", црквено – богослужбени книги, кандила, чинии и свеќник. Највредна икона е "Пресвета Богородица со Исус Христос", од XV век, која е донесена од манастиорт "Св. Богородица Елеуса" – Велјуса.
Автори на овие икони се повеќе, меѓу кои ги издвојуваме: Григориј Пецанов, Гаврил Атанасов – Беровски, Иван Ангелов и К. Меланикос.

 
CULTURAL INSTITUTIONS PDF Print

NATIONAL INSTITUTION, CULTURAL CENTRE “ANTON PANOV”
It has been a legatee of the following institutions since 01. 06. 2004 : The Theatre “Anton Panov”, the Art Gallery, and the Cultural Centre “Blagoj Jankov –Mucheto” .

Square Goce Delchev nn
Tel:034 322-182 / 326 769

This building was constructed in 1986. It occupies an area of 6000 m² and contains a theatrical space of 336 m², a large 600-seat hall, and a small 150-seat hall. The Center also houses a smaller theatrical space with capacity of one hundred people, display space of 207 m2, and a lobby with capacity of seventy people.

НУЦК Антон  Панов

Three sections function in the Centre:

The first sector is the dramatic – scenic sector, where the National theatre “Anton Panov” works, as a professional institution. The theatre was founded in 1949 . The first play that was performed by the theatre was Vasil Iljoski’s “Runaway”, on 01. 05. 1949 . The theatre has premiered 340 works so far. The National theatre organizes the festival of chamber theatre “Risto Shishkov”.
Tel: 034/343–120; 070/638-543

- The second sector is the fine arts – gallery sector where the Art Gallery, formed during the summer 1963, exists. Until the year 1988 the Art Gallery used to exist in the frames of the Workers’ University “Joska Sveshtarot”. After that it was transferred in the Cultural Centre where, after two years, it developed into an independent institution, and remained such until 2004. Now the gallery is part of the Cultural Centre “Anton Panov”. It organizes the following events: “International Strumica Art Colony”, the International Festival of Caricatures and Aphorisms, the Kids’ Fine Arts Workshop, and the the Easter Egg Exhibition.
Tel.: 043 / 348 – 711; fax: 034 / 326 – 379

- The third sector is the musical – concert sector, which has included the children’s choir “Denica” since 1986. The choir numbers 40 to 50 members, who are primarily students from fourth grade through the second year of High School. The choir has won 7 golden certificates of honour on the Republic Festival of children’s and youth choirs in Kavadarci and has participated in a number of international festivals ( Varna, Solun ). KUD (Cultural – Art Society) “Boro Dzoni” is another institution of about 90 members divided in four groups (small, medium, large, and extra large). It has existed since 1962 and so far it has taken part in a number of international manifestations. This sector also includes the ensemble of old - city songs – “Singing Strumicans”, composed of singers and a 25-member orchestra. The Ensemble sings old -city songs from Strumica and the Strumica region. It has recorded one video and audio tape so far. It has taken part in a lot of manifestations in the country, as well as international manifestations. All these societies have existed in the construction of the Cultural Centre since 1986 – the year when it was opened. Different scenic, musical, dramatic, artistic , literary and other activities are organised in this Centre.
Working hours : 8.00 – 16.00 Square Goce Delchev nn Tel.: 034 / 322 – 083

The Institute for Preservation of Monuments of Culture and Museum was originally established as a county museum in 1952. Its first exhibition containing historical, ethnological, and archeological materials was organized on May 1, 1955. The Institute and Museum has so far worked on archeological excavations in the churches in Vodocha, Veljusa, The Fifteen Holy Hieromartyrs of Tiberiopolis, The Forty Martyrs of Sebastea in Bansko, the Orta Mosque, the Czar’s Towers, the Roman Bath in Bansko, the archeologicals sites Machuk, Crveno Pole, Stranata nearby Angelci, and many other locations. As of January 1, 2005, the Institute has grown into a Regional Conservation Center for Strumica, Dojran, Valandovo, Bogdanci, Gevgelija and their vicinities. The Institute and Museum have published a number of books, catalogues, brochures and guides among which “Collection of Works” (1989), “Gallery of Icons”, a catalogue for the exhibition, “Christianity in the Art and Culture of the Strumica Diocese” (2002), “The Spiritual Traditions of Tiberiopolis” (2003), and “Strumica – Cultural and Historical Legacy” (2005). A new edition of “Collection of Works” is currently being prepared. The Institute and Museum has printed promotional fliers for the churches in Veljusa and Vodocha, and for the Roman Bath in Bansko. This institution has its own exhibition facility, and manages the Memorial House of Blagoj Jankov Mucheto, the Old Turkish post office building, and the Icon Gallery.
Working Hours: 8 AM – 4 PM Phone: 034/345-925 Address: ul. 27 Mart, br. 2

Museum Display

Since 1987, a permanent display named “Strumica and the Strumica Region through the Centuries” has been opened. Today, several hundred objects of archeological, historical, and ethnological value out of a total of 3,200 have been made available to the visitor.

НУ Завод и  Музеј

The displayed objects map the story of Strumica and the region through time. The story starts from prehistoric times with the neolith findings from the site Stranata, and moves to eneolith and early bronze era findings from the site Czar’s Towers. Then it goes on from the iron era to the ancient times supported by the findings from the site Crveno Pole which document the life of a Romanized population. It continues with material from the Middle Ages and Ottoman period, to the Revivalist Movement, the Balkan Wars and World War I, on to the period between the world wars, all the way through the end of World War II. Alongside these artifacts, the display also includes objects of ethnological character documenting the rural and urban aspects of the exhibition. It also features a special section featuring coppersmithing as one of the most important trades in Strumica at the time. In 2004, a new section was opened as part of the museum exhibition, where findings from the Orta Mosque have been put on display.

ICON GALLERY

The Icon Gallery is located in the basement of the church of The Fifteen Holy Hieromartyrs of Tiberiopolis. It was established in the year 2000, and has since been maintained by the Institute and Museum of Strumica. The gallery has on display 67 icons, a shroud “Lamentation of Christ” from 15th Century, religious and liturgical books, icon lamps, plates and a chandelier. The most valuable icon displayed in the gallery is “Holy Mother of God with Christ” brought from the monastery of The Holy Mother of God Eleusa in Veljusa. Among the many authors of the icons the names of Grigorij Pecanov, Gavril Atanasov – Berovski, Ivan Angelov, and K. Melanikos stand out.

STATE ARCHIVES OF REPUBLIC OF MACEDONIA – LOCAL UNIT STRUMICA
It is one of the ten local units of the State Archives. It was founded on 16. 04. 1956 and includes the towns of Berovo and Pehchev. The archives contain 453 findings and 8 collections through 31. 12. 2004 inclusive, which are divided in 3660 archive boxes (there are 3368 archive boxes). The area of the archives is 184 m². The oldest finding in the Archives is “Evangelistic – Methodist church” from the year 1882. The Archives have issued a book “Guidebook of archive funds and collections”. The most significant part of the material in the Archives has historical relevance.
Working hours : 8.00 – 16.00 Tel.: 034 / 322 – 083 Str. “27th March” No. 2

MUNICIPAL REGISTRY LIBRARY “BLAGOJ JANKOV – MUCHETO”
It was founded in 1946 and in 1961 it was proclaimed to be the registry library . The library disposes of 140 000 monographic publications and hosts literary meetings, and launching of authors and literary works. All the departments in the library work directly with readers: children’s department and department for processing of monographic publications, native place department, serial, registry activity and popularisation of books. This library also includes branch libraries in the villages of Vasilevo, Murtino , and Koleshino. The library is equipped with a computer network. The library has its own reading room where readers can use the 17 periodicals that the library offers, such as NATIONAL GEOGRAPHIC, DER SPIEGEL, and others.
Working hours : 7.00 – 19.00
Tel.: 034 / 349 – 040 ; 034 / 349 – 041
Str. “Blagoj Jankov - Mucheto” No. 26 , Strumica

Општинска  Библиотека

SZTK PUBLIC TECHNOLOGY – STRUMICA
The SZTK was founded in 1946 in order to develop and educate about technical culture. It comprises associations, unions, clubs and societies, such as : photo club, cinema club, video club, aero – rocket club, radio club, association of clubs of young technologists and naturalists , association of engineers and technicians , association of teachers in technical education , trend “Science of young people”, young researchers , automobile society “Strela” and swimming – diving club “Delfina”. By means of courses, training and seminars, over 10 000 members on the age of 10 to 70 have passed so far . It is an institution where a lot of municipal and regional competitions are organized, such as: “Parade of KMTP” , “Young researchers” , “Quiz of knowledge 5+” . The members of Public Technology have achieved leading results in the region and in the country.
Working hours: 8.00 – 20.00
Tel.: 034 / 321 – 797
Str. “Bratstvo Edinstvo” No. 29

CENTRE FOR SUPPORT OF NGO – STRUMICA
The center was started in March 2004 as one of the eight centres of the Foundation, Institute Open Society – Macedonia and the European Agency for Reconstruction . The users of the Centre are members of non-government organizations, communities, and municipalities. The Centre offers logistic support for NGO: ameeting hall, computers (with Internet), printers , photocopying machines, library, and financial and other information. The Centre organises workshops, seminars and lectures in order to strengthen the capacity of NGOs. It enables the organisations easier access to the internet and supports the initiatives of the community.
Working hours: 8.00 – 20.00
Tel.: 034 / 326 – 831 ; 326 – 832
Str. “Bratstvo Edinstvo” No. 29

CARPE DIEM

It presents an exhibition centre where products such as pottery , ceramic items , glassware and paintings are exhibited . It was opened in 1998 and displays of a closed showground of 90m² and open showground of 500m² . There is an atelier ( art – workshop of Milan Bozinov ) that works in the frames of the centre.
Working hours : 8.00 – 20.00
v. Dobrejci – Strumica