Вести - Јануари 2012
Јавен повик за спорт PDF Печати

Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица (Службен гласник  на Општина Струмица бр 5/06), Градоначалникот на Општина Струмица објавува:

 
ЈПКД “Комуналец“ ја започнува постапката за субвенционирање PDF Печати

ЈПКД “Комуналец“ од Струмица од 1-ви февруари ја започнува постапката за субвенционирање на неплатен долг кон оваа претпријатие на семејства од општина Струмица со посебен социјален статус, за која Советот на општина Струмица на седницата одржана на 21.12.2011 година донесе Одлука.

 
Градоначалникот на општина Гостивар Руфи Османи, во посета на општина Струмица PDF Печати

 
Одржана 50-тата седница на Советот на општина Струмица PDF Печати

Советот на општина Струмица на ден 23.01.2012(понеделник) ја одржа 50-тата седница, прва во Новата 2012 година на која без расправа, само со гласање беа прифатени сите девет точки од предложениот дневен ред. Советниците едногласно донесоа одлука да се избрише како објект од катастарот на недвижности стариот Градски базен, за да може да се продолжи со реализација на Деталниот урбанистички план за Урбан блок 38, со кој на овој простор се предвидени објекти за спорт и рекреација, односно изградба на нов Градски базен со придружни содржини.

 
Решение за свикување на педесетата седница на Советот на општина Струмица PDF Печати

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

 
Јавен оглас до невработените лица PDF Печати

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки  за вработување за 2012  година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015,  Агенцијата за вработување на Република Македонија на 17.01.2012 година, објавува:

 
Извештај од пријавите во сервис службата “Систем48“ PDF Печати

Од 11-ти октомври до 31-ви декември 2011 година, преку бесплатниот телефонски број 0800 1 48 48 на “Систем 48“ се јавиле 102 граѓани со пријава на проблем од најразличен карактер. Најголем број од пријавите се однесуваат за уличното осветлување, 40 барања, 24 се за собирање на смет, 14 за водовод и канализација, 10 се однесуваат за улици, патишта и тротоари, 5 за паркови и зеленило, исто толку и за кучиња-скитници, 3 се за општинските инспекциски служби, а само една се однесува за сообраќајната сигнализација.

 
Прес конференција на организациониот одбор на "Струмички карневал" PDF Печати

 
КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2011 ДО 31.12.2011 ГОДИНА PDF Печати

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај
изврши 43 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека: