Authorities
Совет на општината (2009 - 2013) PDF Print

Претседател на Советот на општината:

Марјан Даскаловски
- Политичка партија: СДСМ
- Образование : Високо
- Професија: Дипломиран Правник


Советници:

1. Катерина Кузмановска
- Политичка партија: СДСМ
- Обравование: Високо
- Професија: Лекар - Специјалист Педијатар

2. Коста Јаневски
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар - Специјалист Интернист

3. Јосиф Христов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Правник

4. Верица Узунова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Електро Инженер

5. Борче Хаџиев
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Економист

6. Бранко Бенинов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Средно
- Професија: Актер

7. Сања Најданова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Средно
- Професија: економист

8. Амет Камберов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Основно

9. Мите Митев
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Машински инженер

10. Нетка Палазова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран правник

11. Риза Амедов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Средно
- Професија: Шумски техничар

12. Верче Божијанова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран професор по физичко воспитување

13. Томе Лазаров
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар - Специјалист по Стоматолошка протетика

14. Марјан Бајрактаров
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар - Специјалист по Орална хирургија

15. Неша Лазаревска
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар специјалист - Педијатар

16. Ване Митушев
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Средно
- Професија: Сообраќаен техничар

17. Ацо Христов
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Сообр. Хид. Инженер

18. Зулијана Иванова
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Земјоделско Шумарски инженер

19. Ѓорѓи Ахтаров
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Правник

20. Ѓорѓе Здравев
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Професор по Историја

21. Горица Цурева
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Виша
- Професија: Правник

22. Методи Витанов
- Политичка партија: ВМРО-НП
- Образование: Високо
- Професија: Лекар - Стоматолог

 
Совет на општината (2005 - 2009) PDF Print

Претседател на Советот на општината:

Зоран Ристов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование : Високо
- Професија: Професор по македонски јазик (Професор во ДЗПУ Димитар Влахов)


Советници:

1. Огњан Андоновски
- Политичка партија: ЛДП
- Обравование: Више
- Професија: Економист (Приватен стопанственик)

2. Македонка Глигорова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар специјалист - педијатар (Лекар специјалист во Медицински центар Струмица)

3. Крсте Секуловски
- Политичка партија: ВМРО-Македонска
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран економист ( Приватен стопанственик)

4. Елизабета Дончевска Лушин
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран педагог (Педагог во ОУ Даме Груев с.Куклиш)

5. Адријана Донкова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипл.социјален работник

6. Сава Самаракова
- Политичка партија: ЛДП
- Образование: Високо
- Професија: Професор по Македонски јазик и литература ВСС ОМБ Благој Јанков Мучето (Референт за популаризација на книгата и афирмација на ОМБ Благој Јанков Мучето)

7. Бранко Палифров
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипл.економист (Раководител во Одд.за финансии,сметководство, план и анализа ЈПКД Комуналец Струмица)

8. Ќазим Јакупов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Више
- Професија: П.академија-Наставник (Наставник во ОУ Маршал Тито Струмица)

9. Николчо Медарски
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Апсолвент на Правен факултет

10. Кољо Клисаров
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија:Дипл.градежен инженер (Пензионер)

11. Златко Станков
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија:Дипл.инг. за заштита од пожари

12. Митко Гогов
- Политичка партија: ЛДП
- Образование: Високо
- Професија:Лекар специјалист -анестезиолог (Лекар специјалист во Медицински Центар Струмица)

13. Ристо Пецев
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование:Високо
- Професија:Дипл.економист (Невработен-технолошки вишок)

14. Слободанка Триводалиева
- Политичка партија:ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија:Лекар специјалист- интернист (Лекар специјалист во Медицински Центар Струмица)

15. Алекса Трајковски
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Средно
- Професија: Службеник во А.Д. "Македонски Телекомуникации" - Струмица

16. Тинка Заева
- Политичка партија:ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран економист (Професор во ДСУ Јане Сандански Струмица)

17. Никола Певќев
- Политичка партија: СП
- Образование: Више
- Професија: Земјоделки инжинер (Самостоен референт во Дирекција за заштита и спасување на РМ)

18. Драги Црнгаров
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Средно
- Професија:Земјоделец

19. Марко Божинов
- Политичка партија: ЛПМ
- Образование: Високо
- Професија:Дипломиран шумарски инжинер (Раководител во ЈП Македонски шуми Беласица Подружница Струмица)

20. Атанас Тенев
- Политичка партија: ВМРО-НП
- Образование: Високо
- Професија:Лекар специјалист (гинеколог-акушер) Лекар специјалист во Медицински центар Струмица

21. Петре Маџаров
- Политичка партија: ВМРО-НП
- Образование: Високо
- Професија:Професор - Историја (Професор во ОУ Даме Груев с. Куклиш)

22. Снежана Јанева
- Политичка партија: Независен
- Образование: Високо
- Професија: Професор по хемија (Извршен директор во АД Герас Цунев Струмица)

 
Комисии на советот (2009 - 2013) PDF Print

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

- Нетка Палазова – претседател
- Верица Узунова – член
- Коста Јаневски – член
- Горица Цурева – член
- Зулијана Иванова - член

КОМИСИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

- Марјан Даскаловски - претседател
- Томе Лазаров - член
- Јосиф Христов - член

КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

- Горица Цурева - претседател
- Јосиф Христов - член
- Нетка Палазова - член
- Риза Амедов - член
- Ѓорѓи Ахтаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ

- Верица Узунова - претседател
- Катерина Кузмановска - член
- Бранко Бенинов - член
- Ѓорѓи Здравев - член
- Ване Митушев - член

КОМИСИЈАТА ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ , БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

- Ване Митушев - претседател
- Вера Божијанова - член
- Риза Амедов - член
- Сања Најданова - член
- Ацо Христов - член

КОМИСИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

- Катерина Кузмановска - претседател
- Коста Јаневски - член
- Сања Најданова - член
- Неша Лазаревска - член
- Марјан Бајрактаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

- Вера Божијанова - претседател
- Бранко Бенинов - член
- Амет Камберов - член
- Ѓорѓи Здравев - член
- Ѓорѓи Ахтаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

- Јосиф Христов - претседател
- Мите Митев - член
- Борче Хаџиев - член
- Ацо Христов - член
- Томе Лазаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИИ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ

- Борче Хаџиев - претседател
- Јосиф Христов - член
- Нетка Палазова - член
- Неша Лазаревска - член
- Марјан Бајрактаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТА НА ПОЛСКИ ИМОТ

- Јанко Кршков - претседател
- Нада Николова - член
- Борис Милков – член

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

- Зулијана Иванова - претседател
- Верица Узунова - член
- Амет Камберов – член
- Сања Најданова - член
- Горица Цурева – член

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА НАСТАНАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ, ЕПИЗОТИИ, ЕПИФИТОТИИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ:

Мите Митев - претседател
Риза Амедов - член
Зулијана Иванова – член
Аце Христов - член
Георге Бонев – член
Соња Стојкова – член
Драги Катранџиев – член
Ристо Тимов – член
Тимо Комаров – член
Васил Крстев – член
Ване Котев – член
Јорданчо Георгиев – член
Евица Чугаљ – член
Лазо Глигоров – член

КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ

Драга Кршкова - претседател
Томислав Андреев - заменик претседател
Тимо комаров - член
Теодора Таукова - заменик член
Софија Ристова – член
Љупка Цветкова - заменик член

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Мите Митев – претседател
Борче Хаџиев – член
Георге Здравев – член


ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ

Нетка Палазова
Марјан Бајрактаров
Снежана Орцева
Иринка Трајкова
Блажо Крстев
Александра Едровска
Дамјан Ангов

ОДБОР ЗА ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН ОДБЕЛЕЖЈА

Верица Узунова - претседател
Катерина Кузмановска - член
Бранко Бенинов – член
Ѓорѓи Здравев - член
Ване Митушев – член
Ване Манолев – член
Ѓорѓи Кончалиев - член
Александар Филев - член
Ацо Ангелов - член

 
Комисии на Советот на општина Струмица (2013 - 2017) PDF Print


Верификациона комисија

 Претседател: Борче Хаџиев

Членови: Наташа Иванова

Душан Спасов


Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

 Претседател: Катерина Кузмановска

Членови: Љубинка Вета

Костадин Костадинов

Зулијана Иванова

Миро Топчев


Комисија за изработка на програма на Советот на општина Струмица

 Претседател:Јосиф Христов

Членови: Зоран Пакетов


Комисија за Статут и прописи

 Претседател: Катица Марангозова

Членови: Костадин Шолев

Јосиф Христов

Борче Хаџиев

Ацо Ѓоргиев


Комисија за општествени дејности

 Претседател: Петар Божинов

Членови: Ленче Кукиќ

Наташа Иванова

Кирил Николов

Душан Спасов


Комисија за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита

 Претседател: Борче Василевски

Членови: Костадин Шолев

Костадин Костадинов

Коста Јаневски

Ленче Кукиќ


Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата

 Претседател: Кирил Николов

Членови: Тинка Стојанова

Методи Витанов

Коста Јаневски

Катерина Кузмановски


Комисија за култура, образование и спорт

 Претседател: Катерина Кузмановска

Членови: Петар Божинов

Ацо Ѓоргиев

Миро Топчев

Душан Спасов


Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

 Претседател: Јосиф Христов

Членови: Методи Витанов

Љубинка Вета

Никола Пандев

Зоран Пакетов


Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

 Претседател: Борче Хаџиев

Членови: Наташа Иванова

Костадин Костадинов

Зулијана Иванова

Миро Топчев


Комисија за еднакви можности

 Претседател: Веселинка Ристовска

Членови: Катица Марангозова

Петар Божинов

Ацо Ѓоргиев

Љубинка Вета


Партиципативно тело од областа на урбанизмот

 Претседател: Методи Витанов

Членови: Веселинка Ристовска

Снежана Орцева

Иринка Трајкова

Блажо Крстев

Александра Едровска

Дамјан Ангов


Одбор за подигање на спомен – обележја

Претседател: Петар Божинов

Членови: Ленче Кукиќ

Наташа Иванова

Кирил Николов

Душан Спасов

Ване Манолев

Ѓорги Кончалиев

Александар Филев

Душко Цветанов

 
«StartPrev1234NextEnd»

Page 1 of 4