Огласна табла

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Струмица, распишува:
Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови
1. Секое заинтересирано правно и физичко лице во текот на јавниот повик може да достави иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови, согласно член 7 став 1 точка 2 алинеи 2, 3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно за изработка и донесување на:

Одлуки за организирање на јавни анкети, Јавна презентација и решение за комисија

1. Одлука за организирање јавна анкета за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Одлука за организирање јавна презентација за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета - ЛИНК

1.1 Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување  на Деталниот урбанистички план за дел од  блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха - ЛИНК

2. Одлука за организирање јавна анкета за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Одлука за организирање на Јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Решение за формирање на комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација - ЛИНК

2.1. Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица со површина од 101.20Ха - ЛИНК

Прва форумска сесија од програмата Форуми во заедницата

Ве покануваме на Првата форумска сесија што ќе се одржи на ден 03.10.2019 година (четврток) во 18:00 часот во ДОМ на АРМ (Голема Сала). Првата буџетска форумска сесија е во реализација на програмата Форуми во заедницата – Буџетски форум во Општина Струмица 2019/2020 година.
Целта на форумите во заедницата е да се зголеми учеството на граѓаните во процесот на креирање и реализација на Буџетот на општината и зголемување на транспаретноста на општината.
На првата буџетска форумска сесија ќе имате можност да се запознаете со процесот на буџетирање и структурата на буџетот на општината, како и со реализираните приоритети за развој на Општина Струмица за 2019 година.
Вашето присуство, активно учество и Вашиот придонес ќе биде од особено значење за успешно спроведување и реализација на Форумот во заедицата - Буџетски форум во Општина Струмица 2019/2020 година со што ќе ја потврдиме транспаретноста и партиципативноста на граѓаните во креирање на општинските политики и креирање на општинскиот Буџет.
Прилог:
1. Агенда - линк
2. Покана - линк

Отворен повик за годишната LEAD MK стипендирана програма

Би сакале да ве информираме дека во тек е отворениот повик за годишната LEAD MK стипендирана програма, која се реализира во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. LEAD MK стипендираната програма преставува современа програма за лидерство и застапување за младите на возраст 18-25, да ги подобрат своите вештини и знаења, и преку нив да придонесат за позитивен развој на своето опкружување.
Апликациската форма и целосниот повик за апликации може да го најдете на следниов линк.
Повикот за апликации е отворен до 4 октомври, 12:00 на пладне.
 

Зајакнување на социјалниот дијалог, повик за изразување интерес, стручна експертиза во развој на вработувањето на локално ниво

Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу главните актери во економијата. Во оваа насока, Меѓународната организација на трудот и помага на земјата во нејзините напори за унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален модел, што ги промовира конкурентноста, споделувањето на користите и зајакнувањето на економскиот просперитет и социјалната добросостојба.
Целосната информација може да ја видите на следниов линк.

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за дел од урбан блок 4 - линк
Формулар за SEA за дел од урбан блок 4 - линк

ИСПРАВКА НА ОБЈАВА број 1/2019

Врз основа на член 56 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Комисијата за спроведување на постапка за јавно наддавање при Општина Струмица, формирана од Градоначалникот на Општина Струмица со Решение бр. 09-10575/1 од 25. 12. 2018 година, врши ИСПРАВКА НА ОБЈАВА број 1/2019, линк
 

ОБЈАВА број 1/2019 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Струмица

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија. Објавата може да ја превземете на следниот линк.

Јавен повик За користење на заштитен Географски назив и Сертификатна марка

Општина Струмица ги повикува сите заинтересирани здруженија на граѓани и правни лица да поднесат Барање за признавање на правото на користење на брендирани производи од други шумски производи со потекло од Беласица.   Како носител на правото на заштита на производи означени со географски назив и географска ознака (Беласички костен, Беласички вргањ и Беласичка боровинка) и производи означени со сертификатна марка Беласица планински производ“ (15 вида други шумски производи и нивни преработки),

Страница 1 од 9

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544