ИСПРАВКА НА ОБЈАВА број 1/2019

Врз основа на член 56 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Комисијата за спроведување на постапка за јавно наддавање при Општина Струмица, формирана од Градоначалникот на Општина Струмица со Решение бр. 09-10575/1 од 25. 12. 2018 година, врши ИСПРАВКА НА ОБЈАВА број 1/2019, линк
 
© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544