Издадени еколошки дозволи, одлуки

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АД ,, ЖИТО СТРУМИЦА ,,

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на АД ,, ЖИТО СТРУМИЦА ,,

Инсталација за складирање на жито и мелнички производи, мелење на житни и мелнички култури и производство на пекарски производи

Извештај за стратегиска оцена на животната средина програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за агломерациja Струмица

Почитувани граѓани на Oпштина Струмица,

Ве известуваме дека во рамките на Предлог-Проектот „Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово“, финасиран преку ИПА Програмата на ЕУ, Изработена е Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прeчистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица. Во согласност сосогласно член 65, став 2 од Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 47/2010, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14), се спроведува Стратегиска оцена на животната средина за споменатата Програма.

Издавање на Дозвола за Усогласување со оперативен план на инсталацијата Сепарација и Бетонска база на АДГ ,,ПЕЛАГОНИЈА" Струмица

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Дозвола  за Усогласување со оперативен план на  инсталацијата Сепарација и Бетонска база на АДГ ,,ПЕЛАГОНИЈА" Струмица

 

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр: бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 , 51/11 , 123/12 , 93/13 , 187/13 , 42/14) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план.

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АД “ ГРОЗД” Струмица Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на  АД ГРОЗДСтрумица Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Врз основа на член 113 , член 122  став 4   од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12, 93/13 , 187/13 и 42/14 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б Интегрирана  Еколошка Дозвола  на операторот АД ГРОЗДСтрумица.

ОБЈАВУВА: Издавање на Дозвола за Усогласување со оперативен план, AД "Неметали Огражден"

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013 и 42/2014) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план

ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за усогласување со оперативен план на : ДТЗПУ „БОНИИНТЕРГРАДБА“ ДОО Струмица

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина  (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009, 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12 и 93/13)Градоначалникот на Општина Струмица врши:

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544