Проект: „Промоција на туризмот и културата” – ToCulter

22.01.2019

Интеррег-ИПА Програма за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Грција 2014-2020

Број на грант договор: CN1-СО1.3-SCO22

ИЗВЕСТУВАЊЕ….