Во првите два месеца од оваа година преку „Систем 48“ решени 194 проблеми

Преку општинскиот сервис за пријавување на комунални проблеми „Систем 48“ во месеците јануари и февруари биле решени 194 проблеми од вкупно пријавените 218. Останатите 24 се проследени до надлежните служби и се во процес на решавање, бидејќи за истите е потребно повеќе време од вообичаеното 48 часа. Најголем број од пријавите доставени до „Систем 48“ се од областа на уличното осветлување120, од областа на собирање смет 40, водовод и канализација 38, паркови и зеленило 15, општински инспекциски служби 5. Општинскиот сервис „Систем 48“ нуди брзо и професионално решавање на пријавените проблеми на бесплатниот телефонски број 0800 1 48 48.