Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација и решение за формирање на комисија

1. Одлука за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 20 во pdf формат на следниов линк.
1. Одлука за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 16 и дел од блок 15 У.Е. 2 во pdf формат на следниов линк.
1. Одлука за организирање на втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за донесување на ДУП за дел од блок 8 во pdf формат на следниов линк.