Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација и решение за формирање на комисија

1. Одлука за организирање на втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 7 урбана единица 6 КО Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 7 урбана единица 6 КО Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 7 во pdf формат на следниов линк.
1. Одлука за организирање на втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 КО Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 КО Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 30 во pdf формат на следниов линк.