Се крпат ударните дупки на улиците во градот и населените места

На најфреквентните улици и булеварите во градот се врши крпење на ударните дупки, а овој зафат ќе продолжи и на останатите улици во градот и населените места. Крпењето се врши согласно планираната динамика за реализација на Програмата за тековно одржување на локални патишта и улици на општина Струмица за 2019 година.