Струмица како културно историска туристичка дестинација

Здружението за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен во рамките на проектот „Струмица како културно историска туристичка дестинација“, финансиран од Европската Унија во рамките на Регионалната програма за локална демократија (ReloAD), спроведувана од страна на програмата за развој на обединетите нации направи web платформа www.discoverstrumicacity.mk каде се претставени културно – историските споменици на општина Струмица. Платформата има за цел да го промовира туристичкиот потенцијал на општина Струмица.