Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2023 година

Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2023 година

Во прилог линк од документот ЛИНК