Формулари

Формулари

ОПШТИНА СТРУМИЦА (Одделение за комунални работи)

Барање за издавање лиценци

Барање за одобрение за користење на простор пред продажен објект

ОПШТИНА СТРУМИЦА (Одделение за урбанизам)

Барање за употреба на семејни куќи

Барање за употреба

Барање за услови

Барање потврда за адреса на куќа

Извод барање

Како до одобрение за градба

Молба за одобрение за градба

Пренамена – барање

ОПШТИНА СТРУМИЦА (Одделение за администрирање на приходи)

Барање за користење на плоштадите и друг простор во градовите и другите населени места со цел за изложување предмети, приредување изложби и други забавни приредби за вршење дејност

Барање за користење на јавен простор пред деловната просторија

Угостителство и туризам

Барање за упис во регистарот на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем

Барање за утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем

Барање за престанок на важење на Решението за упис во Регистарот на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем

Барање за заверка на нормативите за храна и пијалоци

Пријава за исполнување на мининимално-техничките услови за вршење на угостителска дејност и започнување со работа

Пријава за промена на мининимално-техничките услови за вршење на угостителска дејност

Пријава за упис во регистарот на обврзници на комунална такса за користење музика во јавни локали

Пријава за утврдување на часот на отпочнувањето на работното време и распоредот на работното време

ОПШТИНА СТРУМИЦА (Градежна инспекција, Комунална инспекција, инспекција за животна средина и инспекција во патниот сообраќај)

Барање

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Барање за МТУ за Угостителска – Tуристичка дејност

Пријава за МТУ за Занаетчиска дејност

Пријава за МТУ за Трговски објекти

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Барање преглед на деловна просторија

Пријава за работно време

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Барање за надомест на штета МЗСВ

Барање на одобрение за сеча

Молба за уверение

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Пријава за отпочнување со производство на храна (1)

Пријава на објект за промет на храна

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА

Барање за времен престанок

Барање за престанок

Барање за упис

Барање за усогласување