Проекти – Реализирани

Реализирани проекти

Реализирани проекти 2012

Ред.бр.

Активност

Површина

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

1.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр.307 – 310 (200 м)

2.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 29 до бр. 63 (150 м)

3.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак

4.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 129 до бр. 134 б (100 м)

5.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 129 втор крак (150 м)

6.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. непознат до бр. 342 (150 м)

7.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 17 до бр. 20 (100 м)

8.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 354- а, 354, 355 (100 м)

9.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 278 до бр. 282 (100 м)

10.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 247 до бр. 259 (200 м)

11.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 259 – 268

12.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 215 – 219

13.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр.103 – 108

14.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од бр. 24 -29

15.

Асфалтирање на улица во Дабиле, од кај Бончо два крака до 288-367 и 330-326

16.

Асфалтирање на улица во Добрејци, од бр.35 до гл.канал (од млин „Жикол“)

17.

Асфалтирање на улица во Добрејци, од гробиштата до берберо во последната куќа

18.

Асфалтирање на улица во Банско, од бр. 32 до бр. 73 (150 м)

19.

Асфалтирање на улица во Банско, од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м)

20.

Асфалтирање на улица во Банско, од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м)

21.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од Васе Манушев до Васе Трајков (300 м)

22.

Асфалтирање на улица во Муртиино, према Владо Галев (300 м)

23.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од домот кон Живко Коцев (100 м)

24.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)

25.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од пошта до бр. 294 (150 м)

26.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м)

27.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од црквата до бр. 234 (250 м)

28.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)

29.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од црква до чифлик

30.

Асфалтирање на улица во Муртиино, од Андреј Милчев 387-401

31.

Асфалтирање на улица во Муртиино, према Лазо Гошев

32.

Втор слој асфалт на улица во Муртиино, од земјоделска аптека према Моноспитово

33.

Асфалтирање на улица во Габрово од Каранфила Цветкова до Илија Николов

34.

Асфалтирање на улица во Габрово од училиште до Стојан Коциров

35.

Асфалтирање на улица во Сачево од дуќан на Гаљо до К. Митев

36.

Асфалтирање втор слој асфалт на улица во Сачево

36.

Асфалтирање улица во Просениково

Уредување на градежно земјиште

1.

Изградба на градско корзо од 19-ка до Дион

2.

Одбележување на велосипедска патека

3.

Проши. и втор слој на асфалт на ул. „Ленинова“ пред УЈП од24 окт-М.Т

4.

Втор слој асфалт на бул.„Маршал Тито“и Балканска до (Дрварска)

5.

Проширување на ул. „Братство Единство“ пред Народна техника

6.

Втор слој на бул. „Гоце Делчев“ од „Младинска“ до ул. „Кл. Охридски“

7.

Втор слој на ул. МХЈ до бр.35 (до П. Пешев)

8.

Втор слој асфалт на ул. „МХЈ 35 преку Бр. Миладинови до Младинска

9.

Втор слој асфалт на ул.„Неретва“

10.

Втор слој на ул. „Ристо Ќурчиев“

11.

Санирање на спој од ул Горги Трајков до Б.П.Димитров(покрај Треска)

12.

Втор слој асф на Кр Репуб. од мост на Младинска до Кл.Ох (една стр.)

13.

Кружен тек меѓу ул Младинска и бул Гоце Делчев

14.

Втор слој асфалт на ул. „Дрварска“(меѓу стара чаршија и Балканска)

15.

Втор слој асфалт на мостови на Кр. Република 8 У.З.

16.

Втор слој на ул. „Први Мај“позади уч.Видое Подгорец

17.

Тротоар на ул. „Братство Единство“ спроти грaдинката

18.

Тротоар на ул. „Димитар Влахов“од катол црква до крај (десна страна)

19.

Тротоар на ул. „Вардарска“(од плошт.29 ноември до Кр. Република

20.

Тротоар до Тинекс пред штабот на ВМРО ДПМНЕ

21.

Тротоар на ул.Балканска (од пошта до раскрсница со Дрварска)

22.

Тротоар на бул Гоце Делчев

23.

Тротоар (поправка)на ул,Бр. Миладинови од град. До СОУ Д. Влахов

24.

Тротоар на горен дел од ул. „Кирил и Методиј“

25.

Тротоар на ул Ило Шопов

26.

Тротоар на „Јанко Цветинов“(од „Браќа Миладинови“ до“Иљо Шопов“)

27.

Тротоар на ул. Ванчо Китанов (делови каде нема тротоар)

28.

Дополнителни работи на ново крило во СОУ Ј.Сандански во Струмица

29.

Изведба на тротоар на ул Васил Сурчев

30.

Реновирање на домот во Дабиље

31.

Канцеларија за лекар во Рич

32.

Канцеларија за месна заедница во Рич

33.

Доуредување на домот во Просениково

34.

Просторија за пензионери во Костурино

35.

Под на школо во с.Добрејци

36.

Доплонителни работи на џеб на ул.Никола Тесла Струмица

37.

Реконструкција на Гража во ТППЕ Струмица

38.

Улица бр.1 во Софилари

39.

Џеб на улица Бетовенова

40.

Бетонир.на влез патека и редење бехатон во детска градинка

41.

Дополнителни работи за простории за деца со посебни потреби

42.

Потпорен ѕид на улица Неретва бр. 41

43.

Улица во Софилари према затворот

44.

Изведба на пат за месност “жолта тиња”во општина Струмица

45.

Санација на скали на ул.9 ти Мај

46.

Пробивање и уредување на ул. бр.4 во урбан блок бр14

47.

Пробивање и уредување на ул. бр.3,6,7во урбан блок бр14

48.

Уредување на раскрсница на ул. „Свет. Марковиќ”со ул. ” Ванчо Прке”

49.

Уредување на дел од тротоар на ул.Ѓуро Ѓаковиќ (45)м.

50.

Изградба на потпорен ѕид на ул.Бел Камен (4м.)

51.

Пробивање на ул.бр.2 во блок 14

52.

Потпорен ѕид на улица Пиринска

Реализирани проекти 2010

Реализирани инфраструктурни проекти за 2010 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Изградба на улици и други инфраструктурни објекти

1.

Плоштад

2.

Поплочување на Леблебиџиска улица

3.

Поплочување на Корзо

4.

Асфалтирање на ул. Коста Бозов од бр.6 до бр.9

5.

Втор слој на ул. Јанко Цветинов меѓу пазар и градинка

6.

Втор слој на Мадинска од семафорите до Ѓорги Трајков

7.

Втор слој на ул. Борис Поп Димитров

8.

Пробивање и цементирање на ул.Партизанска 3-та

9.

Изведба на ул.Цветан Димов – Софилар

10.

Втор слој на ул.Панче Пешев(од Младинска до МХЈ)

11.

Цементирање и асфалтирање на улица во Турско маало(1,2,3)

12.

Асфалтирање на џеб на ул.1Мај спроти влез на школо

13.

Асфалтирање на улица кај Евроконект Гр.Балдовци

Изградба на тротоари во градот

1.

Тротоар на ул.Киро Минанов

2.

Тротоар на ул.Браќа Миладинови од (Б.Единство до К.Бозов)

3.

Тротоар на ул.Јанко Цветинов

4.

Дел на раскрсница кај Јанко Цветинов и Жртви на Фашизмот

5.

Тротоар околу пазар Чешел два крака

6.

Тротоар на ул. Тимо Тренчев

7.

Тротоар на ул.Широк Дол

8.

Тротоар на ул.Димитар Цветинов

9.

Тротоар на ул.Моша Пијаде (дел)

10.

Тротоар на ул.Панче Пешев

11.

Тротоар на ул.Мито Хаџи Василев Јасмин

12.

Тротоар на ул.Дојранска

13.

Тротоар на ул.Маврово

14.

Тротоар на ул.Спиро Захов(од нервно до Р.Попчевски)

15.

Тротоар на ул.11 Септември

16.

Тротоар на ул.Епименонда Поп Андонов

17.

Тротоар кон Универзитет „Гоце Делчев“

18.

Тротоар на ул.Климент Охридски

19.

Паверелементи на пешачки остров пред Глобал

Уредување на простор во рурални подрачја

1.

Изградба на јавна вага во село Куклиш

2.

Изградба на патека за моторцилки

3.

Проект за рурален развој Чам Чефлик

4.

Тампонирање на пат во село Костурино

5.

Тампонирање на патишта во село Просениково

6.

Детско игралиште во село Вељуса

7.

Тамонирање на три улици во село Сачево

8.

Настрешница за гробишта во село Свидивица

9.

Изградба на платформа за поставување на јавна вага во Куклиш

10.

Оградување јавен простор за јавна вага во село Куклиш

11.

Тамппонирање на пат во село Сачево

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Проект за канализација во Банско

2.

Анекс проектза фекална канализација во село Муртино

3.

Проект за фекална канализација во село Вељуса

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Реконструкција на водовод и филтер станица во Банско

2.

Замена на главна цевка за водовод во Попчево

Изградба на системи за одведување и прочистување на отпадните води

1.

Атмосферска канализација на улица Крушевска Република со Ката Поцкова

2.

Канализациона мрежа КП2136/2 (младост)

3.

Чистење на канали на св.Илија

4.

Чистење на канал на Крушевска Република

5.

Одводен цевковод на селска чешма во село Баница

6.

Регулација на река Турија кај село Просениково

7.

Чистење на канал на Крушевска Република од Маршал Тито до Климент Охридски

                                               Изградба на јавно осветлување

1.

Нови столбови агроберза

2.

Нови столбови кон универзитето Гоце Делчев

3.

Нови светилки Леблебиџиска улица

4.

Поставување на улично осветлување на ул.Ристо Клепов
Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

1.

Асфалтирање на улица до црква во с.Куклиш

2.

Асфалтирање на улица во Куклиш(од Бојчето до Липа)

3.

Асфалтирање на улица во с.Сачево

4.

Улица во Баница 1

5.

Улица во Баница 2

6.

Асфалтирање на улица во Банско( кај Дончо Андонов)

7.

Асфалтирање на игралиште во с. Просениково

8.

Улица во с.Дабиле од куќен број 5 до магазин на ЗИК

9.

Улица во с.Дабиле од споменик Ацо Караманов до куќен број 129

10.

Улица во с.Дабиле од бр.89-91

11.

Улица во Дабиле од бр.9-12

12.

Асфалтирање на улица во Гр.Балдовци

13.

Асфалтирање на улица во Дабиле кон Робово

14.

Асфалтирање на крак од главна улица во с.Просениково

15.

Асфалтирање на џеп во Муртино кај Шинка

16.

Асфалтирање на улица од Џамија до Душко Митев во с.Габрово

17.

Втор слој асфалт на влез во с.Просениково

18.

Крпење на дупки во село Просениково

19.

Асфалтирање на улица во с.Муртино кај Шинка

20.

Крпење ударни дупки во с.Куклиш

21.

Крпење дупки во с.Добрејци

Други работи

1.

Поставување на автобуска постојка во село Куклиш

2.

Грдежно занетски работи во ОУ Сандо Масев

3.

Изградба на ограден зид во село Куклиш

4.

Геомеханички испитувања за плоштад Гоце Делчев

5.

Изведба на патека за пристап до Габровскиот водопад

6.

Поставување на павер елементи на пешачки острови – Глобал

7.

Бетонирање на џеп на улица Атанас Караман и потпорен сид на улица Неретва

8.

Санација на косини на улица Крушевска Република бр 215

9.

Бетонирање на потпорен сид на улица Крушевска Република бр 215

10.

Санација на дел од корито на порој Св.Илија

11.

Тампонирање на паркинг пред спортска сала Парк

12.

Асфалтирање на дел од улица во Банско спој со регионален пат 605

13.

Изградба на цеваст пропуст на улица во село Банско спој со регионален пат 605

Реализирани проекти 2009

Реализирани инфраструктурни проекти за 2009 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Изградба на улици и други инфраструктурни објекти

1.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на ул.“Ѓорѓи Трајков“ кај Треска

2.

Извршено е асфалтирање на џеб на ул.“Младинска“ згради бр.112,114

3.

Извршено е асфалтирање на џеб на ул.“Младинска“ куќи бр.132 и 134

4.

Извршено е уредување на трите џеба и поврзување со ул.“Елка Јанкова“

5.

Извршено е асфалтирање на џеб на ул.“Максим Горки“

6.

Извршено е бетонирање на дел од ул.“Неретва“

7.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Александар Македонски“  два крака

8.

Извршено е асфалтирање на џеб на ул. “Атанас Караман“

9.

Извршено е асфалтирање на џеб на улицата“Маршал Тито“ бр. 155, 157 и 159

10.

Извршено е бетонирање на џеб на ул.“5ти Ноември“ спој со “Бетовенова“

11.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Јајце“ до “Светозар Марковиќ“

12.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Светозар Марковиќ“

13.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Спиро Захов“  до “Ристоман Попчевски“

14.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Караорман“

15.

Извршено е поплочување на џеб на улица “Моша Пијаде“ бр.32

16.

Изграден е потпорен ѕид на ул.“Неретва“бр.14

17.

Изграден е потпорен ѕид на ул.“Коста Рацин“ кај детска градинка

18.

Извршено е асфалтирање на улицата “Пљачковица“

19.

Изграден е потпорен ѕид на стар суд

20.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Ленинова“ пред СУД

21.

Извршено е асфалтирање на џеб на улица “Климент Охридски“ од бр.53 до 75

22.

Извршено е асфалтирање на џеб на улица “Младинска“ од бр.190 до 196

23.

Поставена е ограда на детско игралиште кај “Шпики“

24.

Поставени се ивичници на улица “Беласица“

25.

Детско игралиште на ул.“Борис Поп Димитров“

26.

Детско игралиште на ул.“Ристо Ќурчиев“

27.

Детско игралиште на ул.“Браќа Миладинови“ бр.37

28.

Извршено е поплочување со бехатон плочки на џеб на ул.“Крушевска Република“ кај слаткарница Кандит

29.

Улицата и мостот кај Агроберза се се` уште во изведба

30.

Улица “Мара Минанова“ со “Трајко Делиџаков“ – продолжува со изградба и во текот на 2010 година

31.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Киро Минанов“

32.

Изведен е џеб на ул.“Благој Мучето (34-36)“

33.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Првомајска“

34.

Извршено е асфалтирање на влез пред стадион “Младост“

35.

Извршено е бетонирање и изградба на ѕид на дел од улица “Партизанска“

36.

Извршено е уредување на џеб на улица “Трајко Делиџаков“

37.

Извршено е бетонирање на џеб на улица “Широк Дол“ бр.30

38.

Извршена е реконструкција на кров на Дом на АРМ

Изградба на тротоари во градот

1.

Изведба на тротоари на ул.“Маршал Тито“со бехатон плочки

2.

Изведба на тротоар на бул.“Климент Охридски“ една страна со бехатон плочки

3.

Изработка на тротоар на улица “Борис Попдимитров “ со бехатон плочки

4.

Изведба на тротоар на улица “Ѓорѓи Трајков“ со бехатон плочки

5.

Изведба на тротоари од бехатон елементи на улица“Дрварска“

6.

Изработен е тротоарот на улица “Киро Абрашев“ од “Крушевска Република“ до “Елка Јанкова“

7.

На улица “11ти Октомври“ (од “Моша Пијаде“ до “Ѓуро Салај“) изграден е тротоар од бехатон плочки

8.

Изработка на тротоар на улица “Чеде Филиповски “ со бехатон плочки

9.

Изработка на тротоар на улица “Моша Пијаде“ кај војни згради со бехатон плочки

10.

Изработка на тротоар на ул.“24ти Октомври“ со бехатон плочки

11.

Изработка на тротоар на улица “Коста Бозов“ со бехатон плочки

12.

Извршени се поправки на тротоари пред Симпо

13.

Извршени се поправки на тротоар на улица “Братство Единство“ од “Младинска“ до “МХЈ“

14.

Изработка на тротоар на “МХЈ“ од “Братство Единство“ до “Панче Пешев“

15.

Изработка на тротоар на улица“Вера Циривири“ од “Крсте Мисирков“ до бр.47и49

16.

Изработка на тротоар на дел од улица “Стив Наумов“ до протестантска куќа

17.

Изработка на тротоар на улица “Спиро Захов“ од нервно одделение до “Ристоман Попчевски“.

18.

Изработка на тротоар од влез на Болница до инфективно одделение

19.

Изработка на тротоар на улица “Крсте Узунов“- од “Маршал Тито“ до “Младинска“

20.

Изработка на тротоар на улица “Ката Поцкова“

21.

Изработка на тротоар на “Ристоман Попчевски“ од “Спиро Захов“ до “Маршал Тито“

22.

Изработка на тротоар на улица“5ти Ноември“ од двете страни

23.

Изработка на тротоар на улица “15ти Мај“ една страна од парк до ул.“Белградска“

24.

Изработка на тротоар на улица“Боро Џони“

25.

Изработка на тротоар на улица“4ти Јули“

26.

Изработка на тротоар на улица“24ти Октомври“ од парк до “Ленинова“

27.

Изработка на тротоар на улица“Херој Карпош“ од полиција до улица “Маршал Тито“

28.

Извршено е уредување на тротоар на улица “Благој Мучето“ пред згради 34-36

Уредување на простор во рурални подрачја

1.

Извршено е проширување на гробишта во Градско Балдовци

2.

Се изврши поправка на чешма во Водоча и уредување на просторот

3.

Се изврши оградување со мрежа на фудбалско игралиште во Добрејци

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Водовод во Банско (реконструкција) – инвестицијата е во тек, продолжува и во 2010

2.

Доградба на водовод во Рич

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Фекалната и атмосферска канализација кај Агроберза е во изградба

2.

Канализацијата во Муртино е во изградба

3.

Извршено е чистење на одводен канал во Градско Балдовци, месност Белик

4.

Атмосферска канализација од Домот до игралиштето во Куклиш

5.

Изведен е одводен бетонски канал од Димитар Тимчев до Ристо Глигоров во Костурино

6.

Ивршено е чистење на отворен канал Св.Илија

7.

Извршено е чистење на наноси од поројни дождови на улица во с.Баница

8.

Изработени се тиролски зафати на улица “5ти Ноември“(Јавор)

9.

Извршено е чистење на одводни канали во Просениково

10.

Извршено е чистење на канали во Баница

Паркови и зеленило

1.

Изграден е парк покрај зграда 114 кај ОУ “Никола Вапцаров“

2.

Изграден е парк на бул.“Маршал Тито“ (уредување на двор на зграда)

3.

Извршено е уредување на парк позади Јавор на улица “Хрој Карпош“

4.

Извршено е уредување на зелени површини на улица “Маршал Тито“ бр.182-188

Реализирани проекти 2008

Реализирани инфраструктурни проекти за 2008 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Изградба на улици и други инфраструктурни објекти

1.

Улица “Маршал Тито“ од СОУ “Никола Карев“ до “Огражден“ – извршено е комплет тампонирање, поставување ивичници, атмосферска канализација, останува да се изврши асфалтирање во 2009 година

2.

Цареви Кули-извршено е ѕидање на бедеми со камен и изработка на пристапни патишта.

3.

Втор слој Струмица-Добрејци (коцка), извршено е асфалтирање

4.

Втор слој на ул.“Братсво Единство“ од “Младинска“ до “Панче Пешев“, извршено е асфалтирање со втор слој асфалт

5.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Невена Стојкова“

6.

Извршено е асфалтирање на ул.“Мирче Ацев“ – од“Невена Стојкова“ до Културен дом

7.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улица “Панче Пешев“ (од “Братсво Единство“ до МХЈ)

8.

Улица “МХЈ“ од “Братство Единство“ до бр.35– извршено е асфалтирање со втор слој

9.

Извршено е асфалтирање со втор слој на улицата “Димитар Цветинов“ од “Маршал Тито“ до “Вардарска“

10.

Улица “Димитар Цветинов“ – од “Охридска“ до “Вардарска“ извршено е асфалтирање

11.

Извршено е гребење и асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Балканска“ од Кружен тек до улица Дрварска

12.

Извршено е бетонирање на дел од улицата “Ѓорѓи Василев“ зад Бариел-Салијата“

13.

Мостот на Крива Река кај Агроберза е во изградба. Останува да се заврши во 2009 година

14.

На улица “Партизанска“ изграден е потпорен ѕид

15.

Извршено е асфалтирање на улица од СУ “Никола Карев“ до нервно одделение

16.

Извршено е асфалтирање на крак од ул.“Климент Охридски“(печатница)

17.

Извршено е бетонирање на дел од улицата “Атанас Караман“

18.

Извршено е асфалтирање прв и втор слој на улицата “Ристо Клепов“

19.

Улица “Климент Охридски“ (од Здружение на возачи до Жито Струмица) извршени се градежни работи-ископ, насип, ивичници. Асфалтирањето ќе се изврши во 2009 година

20.

Извршено е асфалтирање на втор слој од улицата “Александар Македонски“

21.

Извршено е асфалтирање со втор слој на дел од улицата “5ти Ноември“ и дел од улицата “Славчо Стојменски“ кај Св.Петнаесет

22.

Извршено е асфалтирање со втор слој од улица “Климент Охридски “ до Пелагонија

23.

Извршено е бетонирање на дел од ул.“Славчо Стојменски“ куќен бр.44,46

24.

Извршено е асфалтирање на дел од ул.“Гоце Делчев“ кај Агроремонт

25.

Новиот влез пред ЈЗУ “Општа болница“ – извршено е асфалтирање

26.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на дел од улицата “4ти Јули“

27.

Извршено е асфалтирање со втор слој асфалт на улицата “Спиро Захов“ пресек со ул.“Елка Јанкова“ до влезот на Нервно-психијатриска служба

28.

Извршено е бетонирање на џеб на ул.“Славчо Стојменски“ куќен бр.12-38

29.

Извршено е поплочување на џеб на ул.“Ката Поцкова“ со бехатон плочки

30.

Извршено е поплочување на џеб на ул.“Дрварска“ со бехатон плочки

31.

Извршено е тампонирање на улица зад дисконт “Терзи“

32.

Уредување на дел од ул.“Ѓорѓи Василев“- реконструкција

33.

Уредување на дел од ул.“Братство“- реконструкција

Изградба на тротоари во градот

1.

Изведба на тротоари на бул.“Ленинова“ (од Алфа банка до Макпетрол) со бехатон плочки

2.

Изведба на тротоари на ул.“Моша Пијаде“ (од 11ти Октомври“ до “Ѓуро Салај“ со бехатон плочки

3.

Изработка на тротоар на улица “Ѓуро Салај “ со бехатон плочки

4.

На улица “Младинска“ (од Ургентен центар до Панче Пешев) изграден е тротоар од бехатон плочки

5.

Изведба на тротоари од бехатон елементи на улица“Гоце Делчев“ (од Х.Илинден до ул.“Маршал Тито“

6.

Изработен е тротоарот на улица “Васил Сурчев“ (зад ТТ Маркет)

7.

На улица “Младинска“ (од “Гоце Делчев“ до “Крушевска Република“) изграден е тротоар од бехатон плочки

8.

Изработка на тротоар на улица “Вера Циривири “ со бехатон плочки

9.

Изработка на тротоар и канделабри на улица “24ти Октомври “ со бехатон плочки

10.

Изработка на тротоар на ул.“Ристо Ќурчиев“ со бехатон плочки

11.

Изработка на тротоар позади “Тинекс“ со бехатон плочки

12.

Поставени се бетонски столбчиња на улиците “Братство Единство“, бул.“Маршал Тито“ и ул.“Младинска“.

Уредување на простор во рурални подрачја

1.

Тампонирање на улици во с.Костурино : Ѓ.Магиев до Ж.Донев; од Амбуланта до Ѓ.Циев; од Р.Глигоров до М.Терзиев

2.

Се изврши санација на фудбалско игралиште во Банско

3.

Се изврши санација на фудбалско игралиште во Муртино

4.

Извршено е тампонирање на пат до депонија во Сачево

5.

Извршена е санација на фудбалско игралиште во Просениково

6.

Изграден е санитарен јазол во ОУ во с.Водоча

7.

Извршена е реконструкција на кров на Дом на култура во Куклиш

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Извршено е чистење на отворен атмосферски канал Крушевска Република и Св.Илија

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Нови водоводи во градот

2.

Водовод Добрејци

3.

Водовод Дабиље

4.

Водовод Градско Балдовци

5.

Водовод Просениково

6.

Дел од нов водовод Баница, истиот продолжува да се гради и во 2009 година

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Изградба на фекална канализација во Муртино

Паркови и зеленило

1.

Изграден е парк на сред село во Попчево

2.

Изграден е парк на сред село во Костурино

3.

Извршено е уредување на просторот пред домот во Сачево

4.

Извршено е уредување на гробишта во Куклиш

5.

Изграден е тиролски зафат во Куклиш

6.

Извршено е уредување на плоштад “29ти Ноември“

7.

Извршена е реконструкција на окапници од жардинерии на бул.“Ленинова“

Реализирани проекти 2006

Реализирани инфраструктурни проекти за 2006 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообракај

1.

Крпење на ударни дупки и прокопи со набавка и вградување на асвалт

200 Т

2.

Одбележување на хоризонталната сигнализација

5000 m²

3.

Одбележување на вертикална сигнализација со набавка и поставување на сообракајни знаци

150 бр.

Изградба на улици и други инфраструктурни објекти

1.

Ул. Новопроектирана – целосна изведба

500 m²

2.

Дел од ул. Димитар Цветинов

3.

Дел од ул. Младинска

4.

Игралиште во IV урбана заедница

5.

Дел од ул.“Киро Абрашев” – бетонирање

20 m²

6.

Дел од ул.“Братство Единство” – целосна изведба

140 m²

7.

Дел од ул.“Брака Минкови” – бетонирање

50 m²

8.

Игралиште “Шпики”

9.

Џеб на ул.“Младинска”

500 m²

10.

Дел од ул.“Крушевска Република”

Изградба на тротоари во градот

1.

Ул.“Братство Единство”

600 m²

2.

Ул.“Младинска”

200 m²

3.

Ул.“М.Х. Јасмин”

600 m²

4.

Ул.“Страшо Пинџур”

1000 m²

5.

Ул.“Маршал Тито”

800 m²

6.

Ул.“Панче Пешев”

150 m²

Изградба на улици и локални патишта во населените места

1.

Улица во с.Дабиље

1000 m²

2.

Улица во с. Куклиш

1500 m²

3.

Улица во с. Банско

750 m²

4.

Улица во с. Муртино

1200 m²

5.

Улица во с. Вељуса

350 m²

6.

Улица во с. Просениково

7.

Улица во с. Габрово

1350 m²

8.

Локален пат во с. Сачево

1500 m²

9.

Улица во с. Попчево

1500 m²

10.

Улица во с. Водоча

750 m²

Изградба на тротоари во населените места

1.

с. Добрејци

960 m²

2.

с.Дабиле

1164 m²

3.

с.Муртино

600 m²

4.

с.Костурино

750 m²

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Изградба на систем за водоснабдување во с. Баница

2.

Изградба на систем за водоснабдување во с. Банско

3.

Изградба на систем за водоснабдување во Габрово

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Подигање на шахти

180 бр.

2.

Чистење на отворен атмосферски канал Св. Илија

2000 m²

3.

Чистење од КО до канал “Крушевска Република”

2100 m²

Изградба на јавно осветлување

1.

Инвестиции во осветлувањето – подигање на нови канделабри

Изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

1.

Ул.”Климент Охридски”

Паркови и зеленило

1.

Уредување на трим патека-месност Св.”Илија”

2100 m²