Електрична мрежа

Електрична мрежа

Целата територија на Општина Струмица е покриена со електроенергетска мрежа.

Сите расположиви параметри, во однос на електроенергетската мрежа на територија на Општина Струмица, како и состојбата со уличното осветлување прикажани се во следните табели:

ВОЗДУШНИ ДАЛЕКУВОДИ

Реден
Број

Напојна точка

Сопствени (м)

Туѓи (м)

Вкупно (м)

1

TC 110/10kV Струмица1

90370

790

91160

2

TC 110/10kV Струмица1

89130

430

89560

3

TC 110/10kV Сушица

93960

1130

95090

Вкупно:

273460

2350

275810

ПОДЗЕМНИ ДАЛЕКУВОДИ

Реден Број

Напојна точка

Сопствени (м)

Туѓи (м)

Вкупно (м)

1

TC 110/100kV Струмица 1

37015

500

37515

2

TC 110/10kV Струмица 1

49615

320

49935

3

TC 110/10kV Сушица

9356

150

9506

Вкупно:

95986

970

96956

ТРАФОСТАНИЦИ 10/04 kV

Реден Број

Општина

Сопствени

Туѓи

Вкупно

Бр.

kVА

Бр.

kVА

Бр.

kVА

1

Струмица

8

50

10

50

18

50

2

7

100

18

100

25

100

3

11

160

10

160

21

160

4

19

250

3

250

22

250

5

63

400

29

400

92

400

6

31

630

13

630

44

630

7

2

800

0

800

2

800

8

2

1000

5

1000

7

1000

9

1

1030

0

1030

1

1030

10

0

1260

4

1260

4

1260

11

1

1630

0

1630

1

1630

12

0

1890

1

1890

1

1890

13

0

2000

2

2000

2

200

Вкупно:

145

95

240

УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Населени места

Број на арматури

Живини сијалици 125 W

Живини сијалици
250 W

Живини
сијалици
400 W

Струмица

1800

1309

125

366

Баница

32

32

Банско

68

68

Белотино

4

4

Вељуса

104

100

2

2

Водоча

24

20

4

Габрово

41

41

Гр.Балдовци

45

45

Дабиље

119

107

11

1

Добрејци

80

78

2

Дорломбос

7

7

Злешево

/

Костурино

79

79

Куклиш

112

110

1

1

Мемешли

4

4

Муртино

151

145

2

4

Орманли

3

3

Попчево

35

35

Просеников

76

73

3

Раборци

8

8

Рич

24

24

Сачево

40

40

Свидовица

16

16

Триводи

/

Чепели

/

Вкупно

2872

2348

143

381