Невладини организации

Невладини организации

Општина Струмица е исклучиво активна во граѓанскиот сектор со повеќе од двеста регистрирани здруженија, опфаќаат целни групи од најразлични области меѓу кои се и следниве:

– Сојуз на возачите АМД “Стрела”
– Еколошко-планинарски друштва: “Планетум”, “Еделвајс”, “Ентузијаст” и други
– Општинска организација на Црвен Крст
– Друштво за физичко воспитување и спортска рекреација “Партизан”
– Здружение на жени
– Здружение на занаетчии
– Здружение и дом на пензионери
– Дом за глувонеми
– Центар за подржка на невладини организации
– Хуманитарно здружение “Продолжен живот” (Борба против семејното насилство)