Урбанистички планови

Донесени урбанистички планови

Урбанистички планови за подрачјето на општина Струмица и одлуки со кои се донесени

Реден
број

Урбанистички план

Број на одлука

Датум на
донесување

1.

Просторен план на општина Струмица

02-696/1

14.11.1984

2.

Измена и дополнување на ГУП

17-4826/1

18.07.2006

3.

Измена и дополнување на ГУП

07-253 1/1

26.04.2010

Детални урбанистички планови по стара блоковска поделба

4.

Блок бр.1

02-290/1

08.05.1984

5.

Блок бр.3

02/93/1

27.02.1984

6.

Блок бр.4

02-92/1

27.02.1984

7.

Блок бр.5

02-670/1

01.10.1987

8.

Блок бр.6

02-853/1

29.10.1986

9.

Блок бр.7

02-94/1

27.02.1984

10.

Блок бр.8

02-647/1

01.10.1987

11.

Блок бр.9

02-262/1

23.03.1987

12.

Блок бр.10

02-260/1

23.03.1987

13.

Блок бр.11

02-648/1

01.10.1987

14.

Блок бр.12

02-495/1

15.05.1986

15.

Блок бр.13 центар

07-622/1

10.07.1998

16.

Блок бр.14

02-496/1

15.05.1986

17.

Блок бр.15

02-657/1

01.10.1987

18.

Блок бр.16

02-289/1

08.05.1984

19.

Блок бр.17

02-498/1

15.05.1986

20.

Блок бр.18

02-902/1

04.11.1985

21.

Блок бр.19

02-497/1

15.05.1986

22.

Блок бр.20

02-850/1

31.12.1987

23.

Блок бр.21

02-851/1

31.12.1987

24.

Блок бр.22

02-852/1

31.12.1987

25.

Блок бр.23-

02-469/1

30.06.1988

26.

VIII и дел од VII станб.заед.

02-681/1

17.06.1976

27.

VI, VII и VII станб.заед.

02-1611/1

28.03.1972

28.

Одл.за арх.урб.проект за ревитал.на дел од ул.М.Т

02-202/1

01.07.1992

29.

Урб.проект Ал-мак

08-1873

19.11.1997

30.

Индустриска зона Север  /дет.урб.план/

02-230/1

13.07.1994

31.

Зона Југ

07-130/1

28.02.2000

32.

Сервисна зона до ГП Маврово

02-233/1

13.07.1994

33.

Девијација /проширување на
VII станб.заед./

02-239/1

01.04.1985

34.

Бараки до пазарот
/Минис. за транспорт и врски/

07-801/1

10.12.1999

Детални урбанистички планови по нова блоковска поделба

35.

Урбан блок 14  дуп

07-649/1

04.07.2003

36.

Урбан.блок 1-1 Партизан Струмица

07-1133/1

18.06.2004

37.

Урбан модул-1 од урбан блок-4

07-1730/1

31.03.2006

38.

Дел од урбан блок 20

07-16970/1

19.04.2007

39.

Дел од урбан блок 37

07-1698/1

19.04.2007

40.

Дел од урбан блок 5

07-5768/1

06.12.2007

41.

Блок 41

07-4653/1

21.07.2009

42.

Урбан блок 9

07-5150

25.08.2009

43.

Дел од блок 33-2

07-6601/1

06.11.2009

44.

Урбан блок 38

07-6602/1

06.11.2009

45.

Дел од блок 14

07-1535/1

23.03.2010

46.

41/2

07-253 3/1

26.04.2010

 

Урбан блок 25 и 26    07-3426/1    27.06.2008
Урбан Блок 36 и 37    07-4603/1    29.07.2010
Урбан Блок 42    07-994/1    28.02.2011
Урбан Блок 3 и 5    07-2658/1    28.04.2011
Урбан Блок 19    07-499/1    23.01.2012
Урбан Блок 15    07-1496/1    28.02.2012
Дел од Урбан Блок 22    07-2006/1    14.03.2012
Урбан Блок 17 и 17/1    07-2741/1    06.04.2012
Измена и дополнување за Урбан Блок 38    07-2740/1    06.04.2012
Дел од Урбан Блок 20    07-3486/1    03.05.2012

Населени места

47.

ГУП Куклиш

03-251/3

08.06.2000

48.

Сачево /урб.док./

07-290/1

05.08.2002

49.

Добрејци  /урб.док./

07-1032/1

07.11.2002

50.

Дабиља /урб.док./

07-529/1

06.06.2003

51.

Попчево /општ акт/

07-586/1

13.06.2001

52.

Белотино /општ акт/

07-585/1

13.06.2001

53.

Рич /општ акт/

07-584/1

13.06.2001

54.

Вељуса /урб.док./

07-267/1

22.03.2001

55.

Просениково /урб.док./

02-857/1

29.10.1986

56.

ГУП Муртино

07-06/1

11.01.1999

57.

Водоча /урб.док./

07-388/1

09.06.1999

58.

Баница /општ акт/

07-266/1

22.03.2001

59.

Робово /урб.док./

02-867/1

31.12.1987

60.

Банско  /урб.док./

03-219/1

18.07.2002

61.

Одлука за реж.и услови за градење на населени места

02-5326/1

18.12.1973

62.

УПВНМ КО Сачево и КО Гр.Балдовци – повеќе наменска индустриска зона

07-2341/1

22.05.2007

63.

УПВНМ Водоча м.в. Тилци

07-2931

15.05.2009

64.

УПВНМ Водоча м.в. Попово Лозје

07-253 1/1

26.04.2010