Населени места

Населено место – Чепели

Чепели

 

Оддалеченост18 km
Надморска височина600 мнв
Катастарска површина1823 ha
Број на жители/
Национална структура на населението/
Број на домакинства/
Претежно занимање на населението/
Обработливо земјиште/
Инфраструктурна опременост/
Активни правни лица/
Други карактеристики-Населеното место Чепели e иселено во 70 години од минатиот век.

 

Населено место Свидовица

Свидовица
Оддалеченост8,5 km
Надморска височина250 мнв
Катастарска површина1205 ha
Број на жители325
Национална структура на населението309 Македонци, 16 Турци.
Број на домакинства101
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие, Сточарство
Обработливо земјиште331 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица2
Други карактеристики-Подрачно Основно училиште Даме Груев
-Црква Св. Спас

Населено место Сачево

Сачево
Оддалеченост7 km
Надморска височина216 мнв
Катастарска површина305 ha
Број на жители540
Национална структура на населението540 Македонци.
Број на домакинства171
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие
Обработливо земјиште236 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица4
Други карактеристики-Подрачно Основно училиште Маршал Тито
-Црква Св.Илија
-ФК Сачево

Населено место Рич

Рич
Оддалеченост21 km
Надморска височина509 мнв
Катастарска површина2450 ha
Број на жители382
Национална структура на населението381 Македонци, 1 Срби.
Број на домакинства103
Претежно занимање на населениетоЗемјоделие, Сточарство, Производство на Вар
Обработливо земјиште453 ha
Инфраструктурна опременостАсфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски
Активни правни лица2
Други карактеристики-Подрачно Основно училиште Маршал Тито
-Црква Св. Кирил и Методиј
-Дом на култура
Pages: 1 2 3 4 5