Графички планови на блоковска структура

Графички планови на блоковска структура

Нова блоковска поделба

Стара блоковска поделба