Градежништво

Градежништво

На подрачјето на Општина Струмица постојат регистрирани 155 градежни компании, а носители на градежната активност во Струмица се околу 20 компании. Струмичките градежни претпријатија се занимаваат со проектирање, изведба и градежништво во областите нискоградба и високоградба. Значаен инпут на овој сектор е индустријата за градежни материјали.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште:

А. Индивидуални станбени згради

Зонирање

Цена во денари/м2

Нова корисна површина

1.700,00

VIII станбена заедница, на просторот ограничен со улиците „Ката Поцкова“, „Климент Охридски“ и „Ѓорѓи Василев“ –нова корисна површина

1.870,00

 

Б. Колективни станбени згради

Зонирање

Цена во денари/м2

Прва зона

4.500,00

Втора зона

4.000,00

Трета зона

3.500,00

В. Деловни простории во колективни станбени згради

Зонирање

Цена во денари/м2

Прва зона

7.800,00

Втора зона

5.800,00

Трета зона

3.800,00

 

Г. Деловни и производни објекти

Надоместок

Цена во денари/м2

Уредување на градежно земјиште

3.800,00

За јавни објекти

1.900,00

 

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации

Населени местаУлица,
тротоар, јавен пат
Улична водоводна
мрежа
Главен довод за вода, прочистителна станицаУлична фекална канализацијаУлична атмосферска канализацијаВкупен износ
(Денари)
Прва група 800/1900 денари50%10%15%15%10%
Вељуса+////400/950
Водоча+++//600/1425
Градско Б.+/+//520/1235
Дабиље+/+//520/1235
Добрејци+/+//520/1235
Просениково+/+//520/1235
Банско+++//600/1425
Муртино+++//600/1425
Сачево+++//600/1425
Куклиш++++/720/1710
Баница+++/600/1425

Втора група 400 / 950 денари

Попчево+////200/475
Рич+////200/475
Дорломбос+////200/475
Белотино+////200/475
Костурино+////200/475
Мемешли+////200/475
Орманли+////200/475
Раборци+////200/475
Габрово+////200/475
Свидовица+////200/475
Триводи+////200/475