Поднесени барања

ЗЗ АГРОПРОИЗВОД увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич – Белотино
Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на: ЗЗ АГРОПРОИЗВОД увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич – Белотино Струмица.
Барање – ЛИНК.

АД “ГРОЗД” Струмица
Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на: АД “ГРОЗД” Струмица, Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
АД “ГРОЗД” Струмица

ОБРАЗЕЦ Б интегрирана дозвола

БОНИ ИНТЕРГРАДБА
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на БОНИ ИНТЕРГРАДБА
Бони Интерградба

АЛ МАКС
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на АЛ МАКС
al_maks

НЕМЕТАЛИ ОГРАЖДЕН
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица Погон: МЕМЕШЛИ
nemetali_ograzden

АДИНГ ГРАДБА
ДОДАТОК 1
I
ДОДАТОК 2
II
ДОДАТОК 3
III
ДОДАТОК 4
IV
ДОДАТОК 5
V
ДОДАТОК 6
VI
ДОДАТОК 7
VII
ДОДАТОК 8
VIII
ДОДАТОК 9
IX
ДОДАТОК 10
X
ДОДАТОК 11
XI
ДОДАТОК 12
XII
ДОДАТОК 13
XIII
ДОДАТОК 14
XIV
ПРИЛОГ 6
BDUOP_ading_prilog06
ПРИЛОГ 9
BDUOP_ading_prilog09

БЕТОН

МАВРОВО – БЕТОНСКА БАЗА

ПЕЛАГОНИЈА
БЕТОНСКА БАЗА
BDUOP_pelagonija_betonska_baza
СЕПАРАЦИЈА
BDUOP_pelagonija_separacija

САН КЕРАМ – АД “МАКЕДОНИЈА“
БАРАЊЕ
BDUOP_san_keram01
ПРИЛОГ 1
BDUOP_san_keram02