Поднесени барања

Б ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ ЛИНК

 

ЗЗ АГРОПРОИЗВОД увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич – Белотино
Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на: ЗЗ АГРОПРОИЗВОД увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич – Белотино Струмица.
Барање – ЛИНК

Решение за Б дозвола Каменолом Скрка ЛИНК

Б Интегрирана дозвола КАМЕНОЛОМ СКРКА ЛИНК

Решение за Б дозвола Скрка втор пат ЛИНК

Втора Б Интегрирана дозвола КАМЕНОЛОМ СКРКА ЛИНК

 

АД “ГРОЗД” Струмица
Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на: АД “ГРОЗД” Струмица, Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
АД “ГРОЗД” Струмица

ОБРАЗЕЦ Б интегрирана дозвола

Решение за Б дозвола Грозд ЛИНК

Решение за Б дозвола Грозд втор пат ЛИНК

Б Интегрирана дозвола АД ГРОЗД ЛИНК

 

БОНИ ИНТЕРГРАДБА
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на БОНИ ИНТЕРГРАДБА
Бони Интерградба

Решение за Б дозвола Бони интерградба ЛИНК

Б- Интегрирана дозвола

Поглавије 1

ПОГЛАВЈЕ 2

ПОГЛАВЈЕ 3

POGLAVJE 4

POGLAVJE 5

ПОГЛАВЈЕ 6

ПОГЛАВЈЕ 7

ПОГЛАВЈЕ 8

ПОГЛАВЈЕ 9

POGLAVJE 10

Мерења

Monitoring

POGLAVJE 11

POGLAVJE 12

POGLAVJE 13

POGLAVJE 14

POGLAVJA 15

POGLAVJA 16

 

АЛ МАКС
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на АЛ МАКС
al_maks

Решение за Б дозвола АЛМАКС ЛИНК

Б- Интегрирана дозвола – АЛМАКС ЛИНК

 

НЕМЕТАЛИ ОГРАЖДЕН
БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица Погон: МЕМЕШЛИ
nemetali_ograzden

Решение за Б дозвола Мемешли Огражден ЛИНК

Б- Интегрирана дозвола ОГРАЖДЕН МЕМЕШЛИ ЛИНК

Барање за Б Интегрирана еколошка дозвола ОГРАЖДЕН Мемишли ЛИНК

Решение за Б дозвола Огражден Микромикс ЛИНК

Б Интегрирана дозвола ОГРАЖДЕН МИКРОМИКС ЛИНК

Барање за Б Интегрирана еколошка дозвола ОГРАЖДЕН МИКРОМИКС ЛИНК

 

АДИНГ ГРАДБА
ДОДАТОК 1
I
ДОДАТОК 2
II
ДОДАТОК 3
III
ДОДАТОК 4
IV
ДОДАТОК 5
V
ДОДАТОК 6
VI
ДОДАТОК 7
VII
ДОДАТОК 8
VIII
ДОДАТОК 9
IX
ДОДАТОК 10
X
ДОДАТОК 11
XI
ДОДАТОК 12
XII
ДОДАТОК 13
XIII
ДОДАТОК 14
XIV
ПРИЛОГ 6
BDUOP_ading_prilog06
ПРИЛОГ 9
BDUOP_ading_prilog09

Решение за Б дозвола Адинг Градба ЛИНК

Барање за Б Интегрирана еколошка дозвола АДИНГ ГРАДБА

Dodatok 1

Dodatok II

Dodatok III

Dodatok IV

Dodatok V

Dodatok VI

Prilog VI

Dodatok VII

Prilog VII

dodatok VIII +

Dodatok IX

Dodatok X

Prilog X

Dodatok XI

Prilog XI

Dodatok XII

Dodatok XIII

Dodatok XIV Remedijacija

Dodatok XV Rezime

 

БЕТОН

Решение за Б дозвола ДГ Бетон ЛИНК

Б интегрирана дозвола БЕТОН ЛИНК

 

МАВРОВО – БЕТОНСКА БАЗА

ПЕЛАГОНИЈА
БЕТОНСКА БАЗА
BDUOP_pelagonija_betonska_baza
СЕПАРАЦИЈА
BDUOP_pelagonija_separacija

 

САН КЕРАМ – АД “МАКЕДОНИЈА“
БАРАЊЕ
BDUOP_san_keram01
ПРИЛОГ 1
BDUOP_san_keram02

 

ИНМАК БЕТОН-ПОРТЛАНД

Решение ЛИНК

Б Интегрирани еколошки дозволи ИНМАК БЕТОН  ЛИНК

Втора Б интегрирана еколошка дозвола Портланд ЛИНК

Барање за Б интегрирана дозвола Портланд ЛИНК

Решение за Б дозвола Портланд ЛИНК

Решение за Б дозвола ИН МАК БЕТОН ЛИНК

Б Интегрирана еколошка дозвола ИНМАК БЕТОН ЛИНК

Решение за Б дозвола Портланд втор пат ЛИНК

Б Интегрирана дозвола ПОРТЛАНД ЛИНК

 

ЖИТО СТРУМИЦА

Решение за Б дозвола ЖИТО СТРУМИЦА ЛИНК

Б Интегрирана дозвола ЖИТО СТРУМИЦА ЛИНК

 

КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК

Решение за Б дозвола Кланица со Ладилник ЛИНК

Б Интегрирана дозвола КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК ЛИНК

 

СИЛОТЕР

Решение за Б дозвола Силотер ЛИНК

Решение за Б дозвола Силотер втор пат ЛИНК

Втора Б Интегрирана дозвола СИЛОТЕР ЛИНК

Барање за Б Интегрирана еколошка дозвола СИЛОТЕР ЛИНК