Совет на општина Струмица [2021 – 2025]

Совет на општина Струмица [2021 – 2025]

Претседател на Советот на Општина Струмица:

Марјан Даскаловски
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник
Телефон: 076 483102
email: marjan.daskalovski@strumica.gov.mk

Членови на Совет:

1. Наташа Шапковска
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран економист
Телефон: 076 271483
email: natasa.sapkovska@strumica.gov.mk

2. Зоран Костадинов
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Медицински факултет – специјалист ортопед
Телефон: 078 395284
email: zoran.kostadinov@strumica.gov.mk

3. Македонка Глигорова
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Медицински факултет – специјалист педијатар
Телефон: 078 231701
email: makedonka.gligorova@strumica.gov.mk

4. Абдуљ Амедов
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник
Телефон: 078 202620
email: abdul.amedov@strumica.gov.mk

5. Дениза Стамболиева
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Медицински факултет – Примариус специјалист трансфузиолог
Телефон: 078 237720
email: deniza.stambolieva@strumica.gov.mk

6. Борис Стојанов
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Доктор на науки по биомедицина
Телефон: 078 238009
email: boris.stojanov@strumica.gov.mk

7. Елена Маѓеровска Паликарова
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Магистар по правни науки
Телефон: 078 238949
email: elena.palikarova@strumica.gov.mk

8. Ице Беличев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран Професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик
Телефон: 078 395046
email: ice.belicev@strumica.gov.mk

9. Танкица Митрева
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран фармацевт
Телефон: 078 395074
email: tankica.mitreva@strumica.gov.mk

10. Ване Крстев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран детектив
Телефон: 078 395279
email: vane.krstev@strumica.gov.mk

11. Силвана Стојанова
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран Професор по предучилишно воспитание
Телефон: 075 343296
email: silvana.stojanova@strumica.gov.mk

12. Александар Ненчев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Магистер по социјална педагогија
Телефон: 078 329373
email: aleksandar.nencev@strumica.gov.mk

13. Никола Маџунков
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Високо – Специјалист по гинекологија и акушерство
Телефон: 075 343297
email: nikola.madjunkov@strumica.gov.mk

14. Љилјана Коцева
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Правен техничар
Телефон: 075 343298
email: liljana.koceva@strumica.gov.mk

15. Владимир Ристов
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник
Телефон: 075 343299
email: vladimir.ristov@strumica.gov.mk

16. Сашко Милковски
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран економист
Телефон: 078 359941
email: sasko.milkovski@strumica.gov.mk

17. Тања Дедејска
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник
Телефон: 075 343315
email: tanja.dedejska@strumica.gov.mk

18. Киро Грковски
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Средно образование
Телефон: 075 343316
email: kiro.grkovski@strumica.gov.mk

19. Ѓорѓе Јовов
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран инженер технолог на прехранбени производи
Телефон: 078 255492
email: gjorge.jovov@strumica.gov.mk

20. Илија Илиев
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Средно образование
Телефон: 075 343318
email: ilija.iliev@strumica.gov.mk

21. Елена Орцева
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата
Образование: Магистар по право од областа казнено право
Телефон: 075 342445
email: elena.orceva@strumica.gov.mk

22. Ѓорѓи Танушев
Политичка партија: СТИГА Е
Образование: Високо – Дипломиран економист од областа на електронски бизнис
Телефон: 078 395297
email: gorgi.tanusev@strumica.gov.mk

 

Совет на општина Струмица [2017 – 2021]

Претседател на Советот на Општина Струмица

Марјан Даскаловски
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник

Членови на Советот

1. Јосиф Христов
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник

2. Наташа Хаџи-Еленова
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Дипломиран професор по одделенска настава

3. Зоран Костадинов
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Медицински факултет – специјалист ортопед

4. Славјана Михаиловиќ
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник

5. Митко Бонев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран економист

6. Нада Бајрактарова
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник

7. Атиџе Мемедова
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран професор по одделенска настава

8. Бранко Божинкочев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран економист

9. Бајрам Мустафов
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран професор по одделенска настава

10. Снежанка Тасева
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран економист

11. Ацо Ѓоргиев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Средно

12. Верица Буралиева
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник

13. Александар Ненчев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Магистер по социјална педагогија

14. Александар Донев
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Магистер по правосудни науки

15. Томе Лазаров
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Факултет за музичка уметност

16. Ели Панова
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Магистер по деловно право

17. Сашко Милковски
Политичка партија: ГРОМ
Образование: Високо – Дипломиран економист

18. Бобан Малинов
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Лекар по ветеринарна медицина

19. Ирена Бабамова Стојчева
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипломиран политолог

20. Ѓорге Јовов
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипломиран инженер технолог на прехранбени производи

21. Митко Дрвошанов
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипломиран економист

22. Мимоза Костуранова – Алексиќ
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ – Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Медицински факултет – специјалист педијатар

18 ЈУНИ 2013
Совет на општина Струмица (2013 – 2017)

Претседател на Советот на општината

Јосиф Христов
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипломиран правник

Членови на Советот

1.Бранко Божинкочев
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо -Дипломинар економист

2. Фатмагул Хаџи
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Средно-техничко

3. Љубинка Вета
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Лекар специјалист

4. Методи Витанов
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипломиран стоматолог

5. Ацо Ѓоргиев
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Средно

6. Костадин Костадинов
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипломиран економист

7. Ленче Кукиќ
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Средно

8. Петар Божинов
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипл. инж. Агроном

9. Борче Хаџиев
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипломиран економист

10. Наташа Иванова
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Апсолвент на економски факултет

11.Наќе Гогов Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Лекар специјалист

12. Кирил Николов
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Лекар специјалист

13. Зоран Пакетов
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Средно

14. Тинка Стојанова
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Лекар специјалист

15. Душан Спасов
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Д-р на науки – Проф. на земјоделски факултет

16. Никола Пандев
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Средно

17. Зулијана Иванова
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипл.Земјоделско шумарски инженер

18. Костадин Шолев
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипл.Инженер по електроника и
инф.технологија

19. Катица Марангозова
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Лекар специјалист

20. Миро Топчев
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – М-р по бизнис администрација

21. Веселинка Ристовска
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо

22. Борче Василевски
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипл. Инж.Агроном

18 ЈУНИ 2013
Комисии на Советот на општина Струмица (2013 – 2017)

Верификациона комисија

Претседател: Борче Хаџиев

Членови: Наташа Иванова

Душан Спасов

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател: Катерина Кузмановска

Членови: Љубинка Вета

Костадин Костадинов

Зулијана Иванова

Миро Топчев

Комисија за изработка на програма на Советот на општина Струмица

Претседател:Јосиф Христов

Членови: Зоран Пакетов

Комисија за Статут и прописи

Претседател: Катица Марангозова

Членови: Костадин Шолев

Јосиф Христов

Борче Хаџиев

Ацо Ѓоргиев

Комисија за општествени дејности

Претседател: Петар Божинов

Членови: Ленче Кукиќ

Наташа Иванова

Кирил Николов

Душан Спасов

Комисија за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита

Претседател: Борче Василевски

Членови: Костадин Шолев

Костадин Костадинов

Коста Јаневски

Ленче Кукиќ

Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата

Претседател: Кирил Николов

Членови: Тинка Стојанова

Методи Витанов

Коста Јаневски

Катерина Кузмановски

Комисија за култура, образование и спорт

Претседател: Катерина Кузмановска

Членови: Петар Божинов

Ацо Ѓоргиев

Миро Топчев

Душан Спасов

Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Претседател: Јосиф Христов

Членови: Методи Витанов

Љубинка Вета

Никола Пандев

Зоран Пакетов

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател: Борче Хаџиев

Членови: Наташа Иванова

Костадин Костадинов

Зулијана Иванова

Миро Топчев

Комисија за еднакви можности

Претседател: Веселинка Ристовска

Членови: Катица Марангозова

Петар Божинов

Ацо Ѓоргиев

Љубинка Вета

Партиципативно тело од областа на урбанизмот

Претседател: Методи Витанов

Членови: Веселинка Ристовска

Снежана Орцева

Иринка Трајкова

Блажо Крстев

Александра Едровска

Дамјан Ангов

Одбор за подигање на спомен – обележја

Претседател: Петар Божинов

Членови: Ленче Кукиќ

Наташа Иванова

Кирил Николов

Душан Спасов

Ване Манолев

Ѓорги Кончалиев

Александар Филев

Душко Цветанов

06 СЕПТЕМВРИ 2010
Комисии на советот (2009 – 2013)
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

– Нетка Палазова – претседател
– Верица Узунова – член
– Коста Јаневски – член
– Горица Цурева – член
– Зулијана Иванова – член

КОМИСИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

– Марјан Даскаловски – претседател
– Томе Лазаров – член
– Јосиф Христов – член

КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

– Горица Цурева – претседател
– Јосиф Христов – член
– Нетка Палазова – член
– Риза Амедов – член
– Ѓорѓи Ахтаров – член

КОМИСИЈАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ

– Верица Узунова – претседател
– Катерина Кузмановска – член
– Бранко Бенинов – член
– Ѓорѓи Здравев – член
– Ване Митушев – член

КОМИСИЈАТА ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ , БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

– Ване Митушев – претседател
– Вера Божијанова – член
– Риза Амедов – член
– Сања Најданова – член
– Ацо Христов – член

КОМИСИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

– Катерина Кузмановска – претседател
– Коста Јаневски – член
– Сања Најданова – член
– Неша Лазаревска – член
– Марјан Бајрактаров – член

КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

– Вера Божијанова – претседател
– Бранко Бенинов – член
– Амет Камберов – член
– Ѓорѓи Здравев – член
– Ѓорѓи Ахтаров – член

КОМИСИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

– Јосиф Христов – претседател
– Мите Митев – член
– Борче Хаџиев – член
– Ацо Христов – член
– Томе Лазаров – член

КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИИ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ

– Борче Хаџиев – претседател
– Јосиф Христов – член
– Нетка Палазова – член
– Неша Лазаревска – член
– Марјан Бајрактаров – член

КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТА НА ПОЛСКИ ИМОТ

– Јанко Кршков – претседател
– Нада Николова – член
– Борис Милков – член

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

– Зулијана Иванова – претседател
– Верица Узунова – член
– Амет Камберов – член
– Сања Најданова – член
– Горица Цурева – член

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА НАСТАНАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ, ЕПИЗОТИИ, ЕПИФИТОТИИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ:

Мите Митев – претседател
Риза Амедов – член
Зулијана Иванова – член
Аце Христов – член
Георге Бонев – член
Соња Стојкова – член
Драги Катранџиев – член
Ристо Тимов – член
Тимо Комаров – член
Васил Крстев – член
Ване Котев – член
Јорданчо Георгиев – член
Евица Чугаљ – член
Лазо Глигоров – член

КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ

Драга Кршкова – претседател
Томислав Андреев – заменик претседател
Тимо комаров – член
Теодора Таукова – заменик член
Софија Ристова – член
Љупка Цветкова – заменик член

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Мите Митев – претседател
Борче Хаџиев – член
Георге Здравев – член

ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ

Нетка Палазова
Марјан Бајрактаров
Снежана Орцева
Иринка Трајкова
Блажо Крстев
Александра Едровска
Дамјан Ангов

ОДБОР ЗА ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН ОДБЕЛЕЖЈА

Верица Узунова – претседател
Катерина Кузмановска – член
Бранко Бенинов – член
Ѓорѓи Здравев – член
Ване Митушев – член
Ване Манолев – член
Ѓорѓи Кончалиев – член
Александар Филев – член
Ацо Ангелов – член

06 СЕПТЕМВРИ 2010
Надлежности на советот

– Го донесува статутот на општината и други прописи;
– Донесува буџет и годишна сметка на општината;
– Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките на законот;
– Основни јавни служби во рамките на надлежностите на општината и врши надзор на нивната работа;
– Именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа;
– Усвојува програми за работи и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основа;
– Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење;
– Ги освојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината;
– Одлучува за начинот на располагање со сопственост на општината;
– Одлучува за начинот на вршење финансиска контрола на буџетот на општината;
– Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народен правобранител;
– Може да дава препораки на раководни лица на п.е. на Министерството за внатрешни работи за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот.

03 СЕПТЕМВРИ 2010
Совет на општината (2005 – 2009)
Претседател на Советот на општината:

Зоран Ристов
– Политичка партија: СДСМ
– Образование : Високо
– Професија: Професор по македонски јазик (Професор во ДЗПУ Димитар Влахов)

Советници:

1. Огњан Андоновски
– Политичка партија: ЛДП
– Обравование: Више
– Професија: Економист (Приватен стопанственик)

2. Македонка Глигорова
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Лекар специјалист – педијатар (Лекар специјалист во Медицински центар Струмица)

3. Крсте Секуловски
– Политичка партија: ВМРО-Македонска
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран економист ( Приватен стопанственик)

4. Елизабета Дончевска Лушин
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран педагог (Педагог во ОУ Даме Груев с.Куклиш)

5. Адријана Донкова
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипл.социјален работник

6. Сава Самаракова
– Политичка партија: ЛДП
– Образование: Високо
– Професија: Професор по Македонски јазик и литература ВСС ОМБ Благој Јанков Мучето (Референт за популаризација на книгата и афирмација на ОМБ Благој Јанков Мучето)

7. Бранко Палифров
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија: Дипл.економист (Раководител во Одд.за финансии,сметководство, план и анализа ЈПКД Комуналец Струмица)

8. Ќазим Јакупов
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Више
– Професија: П.академија-Наставник (Наставник во ОУ Маршал Тито Струмица)

9. Николчо Медарски
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Апсолвент на Правен факултет

10. Кољо Клисаров
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија:Дипл.градежен инженер (Пензионер)

11. Златко Станков
– Политичка партија: СДСМ
– Образование: Високо
– Професија:Дипл.инг. за заштита од пожари

12. Митко Гогов
– Политичка партија: ЛДП
– Образование: Високо
– Професија:Лекар специјалист -анестезиолог (Лекар специјалист во Медицински Центар Струмица)

13. Ристо Пецев
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование:Високо
– Професија:Дипл.економист (Невработен-технолошки вишок)

14. Слободанка Триводалиева
– Политичка партија:ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија:Лекар специјалист- интернист (Лекар специјалист во Медицински Центар Струмица)

15. Алекса Трајковски
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Средно
– Професија: Службеник во А.Д. “Македонски Телекомуникации” – Струмица

16. Тинка Заева
– Политичка партија:ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Високо
– Професија: Дипломиран економист (Професор во ДСУ Јане Сандански Струмица)

17. Никола Певќев
– Политичка партија: СП
– Образование: Више
– Професија: Земјоделки инжинер (Самостоен референт во Дирекција за заштита и спасување на РМ)

18. Драги Црнгаров
– Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
– Образование: Средно
– Професија:Земјоделец

19. Марко Божинов
– Политичка партија: ЛПМ
– Образование: Високо
– Професија:Дипломиран шумарски инжинер (Раководител во ЈП Македонски шуми Беласица Подружница Струмица)

20. Атанас Тенев
– Политичка партија: ВМРО-НП
– Образование: Високо
– Професија:Лекар специјалист (гинеколог-акушер) Лекар специјалист во Медицински центар Струмица

21. Петре Маџаров
– Политичка партија: ВМРО-НП
– Образование: Високо
– Професија:Професор – Историја (Професор во ОУ Даме Груев с. Куклиш)

22. Снежана Јанева
– Политичка партија: Независен
– Образование: Високо
– Професија: Професор по хемија (Извршен директор во АД Герас Цунев Струмица)

Pages: 1 2