Проекти – Тековни

Тековни проекти

Тековни инфраструктурни проекти за 2012 година.

Ред.бр.АктивностПовршина
1. Дабиле:кај број 310 (200 м)
Од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак
Од бр. 129 втор крак (150 м)
Од бр. 17 до бр. 20 (100 м)
Од бр. 247 до бр. 259 (200 м) Остаток на улици од 2011 година
2. Куклиш:од Златко Ангелов до Леце Гуциев (100 м)
пред Флорида (50 м)
од бр. 331 до 335 (100 м)
према прочистителната станица (400 м)
од број 290 до 314 (500 м)
Улица од Фалко и Фоликон кон поројот Липа
од Милан Крстев до Алекса Димкин (100 м)
3.Добрејци:Асфалтирање на улица од бр. 35 до главен канал (од млин „Жикол“)
4.Вељуса:Асфалтирање на улица од Зурапова чешма до Ванчо Витанов
5. Баница:Асфалтирање на улица во Баница кај Ивица
Асфалтирање на улица во Баница во правец на училиштето – втор слој
6.Попчево:Асфалтирање на улица од бр. 79 до бр. 105 (Жежова тумба до Б. Тачев)
Бетон на ул. од бр. 110 до бр. 123 (Т. Вучков до М. Стојанов)
7.Градско Балдовциасф. од бр. 99 до Ников (150 м)
асф. од бр. 1 до Киро Мустачки (50 м)
асф. од бр. 43 до 44 б (50 м)
8.Банско:асф. од бр. 32 до бр. 73 (150 м)
асф. од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м)
асф. од Донев Доне до Ристо Димитров (200 м)
Асфалтно игралиште во училиштето во Банско
9.Муртино:асф. од Васе Манушев до Васе Најденов (300 м)
асф. према Владо Галев (300 м)
асф. од домот кон Живко Коцев (100 м)
асф. од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)
асф. од пошта до бр. 294 (150 м)
асф. од млекара Здравје до Манушевска маала (200 м)
асф. од црквата до бр. 234 (250 м)
асф. од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)
асф. кај Стара Река (150 м)
10. Габрово:Асф на улица од Училиштето до Стојан Коциров
асф. на улица од Каранфила Цветкова до Илија Николов
11.Сачево:асф. на улица од дуќан на Гаљо до К. Митев
12.Водоча:Асфалтирање на три улици од по 50 метра
асф. на улица помеѓу двата моста
13.Рич :Асфалтирање на игралиште
Асфалтирање на улица од игралиште до црква
14.ПросениковоСанација на локален пат Струмица Просениково
Повеке годишни инвестиции
Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај
1Крпење на ударни дупки
2Зимско одржување (сол, механизација)
3Хоризонтална сигнализација
4Вертикална сигнализација(знаци)
5Одржување на семафори
6Чистење на банкини и сливници покрај пат
7Одржување на цвеќарници и фонтани
8Подигање на шахти
9Велосипедска патека