Листа на услуги

Home / Листа на услуги

Сектор за урбанизам и комунални работи
1. Издавање на извод од план
2. Издавање решение за услови за градба
3. Издавање на одобрение за градба
4. Издавање на решение за употреба на објект
5. Издавање на протокол за одредување на градежна, регулациона и нивелациона линија
6. Издавање на потврда за промена на адреса
7. Издавање на одобрение за пренамена на објект
8. Издавање на Решение за легализирање на објект изграден пред 1968 год.
9. Издавање на согласност за прокоп за отстранување на дефекти на јавни површини(подземни водоводни канализациони, електро и др. инсталации)
10. Издавање на согласност за користење на јавна површина зa одлагање на градежен материјал за изградба на објект
11. Издавање на согласност за изградба и реконструкција на подземна инфраструктура (водоводна, канализациона, електро, телефонска, кабловска и др.)
12. Издавање на согласност за дотур на роба по забранета улица
13. Издавање на лиценца за вршење на авто такси превоз на патници (за правни лица)
14. Издавање на лиценца за вршење на авто такси превоз на патници (за физички лица)
15. Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници
16. Издавање на лиценца за вршење на општински линиски превоз
17. Издавање на извод од лиценца за вршење на општински превоз на патници
18. Одобрување на возен ред за нови линии во општинскиот превоз на патници
19. Регистрација на возен ред и издавање дозвола за определена линија во општинскиот превоз на патници

Одделение за заштита на животната средина
20. Издавање на дозвола за усогласување со оперативен план
21. Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Одделение за администрирање на приходи
22. Издавање на решение за користење на музика во јавни локали
23. Издавање на решение за користење на плоштади и друг простор во градовите, и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност
24. Издавање на уверение за платени даноци и такси
25. Издавање на решение за комунална такса(фирмарина)
26. Издавање на решение за данок на имот
27. Издавање на решение за наследство и подарок
28. Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижност
29. Издавање на решение за користење на простор пред деловен простор за вршење на дејност

Комисии
30. Проценка на полска штета
31. Утврдување на вредноста на земјоделското земјиште за размена
32. Утврдување на пазарната цена на земјоделското земјиште за трајна пренамена

Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа
33. Посредување при остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

  • Напомена: Некои од услугите се можни само по електронски пат (1. www.gradezna-dozvola.mk 2. www.e-urbanizam.mk 3. www.gradezno-zemjiste.mk)