Објави

Home / Објави

Патоказ за развој на биоекономијата во Струмичкиот регион
BE-Rural_Press release_Bieconomy development roadmap for strumica region
[преземи]

План за управување со отпад на општина Струмица, 2017-2022 година
Општински план за отпад 2017-2022
[преземи]

План за управување со животна средина и социјален менаџмент за потпроектот “Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица”
ESMP_Strumica10.12-mk-min
[преземи]

Environmental and social management plan for the sub-project “Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar’s Towers in tourist destination Strumica”
ESMP_eng_Strumica25022020_FIN-KorekciiV3ТМ
[преземи]

Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух
akcionenplanambvozduh2019-23
[преземи]

Акционен план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух
planpodobruvanjekvalitetotnavozduhot
[преземи]

План за управување со отпад на територијата на општина Струмица, 2024-2029 година
Општински план за управување со отпад 2024 – 2029 datum 09.07.2023 (5)
[преземи]