Категорија: Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови

Home / Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови
Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена
Напис

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следниов – Линк

Напис

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следнит – линк

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена
Напис

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следнит – линк

Напис

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следните линкови: Одлука – линк Формулар – линк

Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, превземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Локална урбанистичка планска документација...

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АД “ГРОЗД” Струмица, Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат...