Category: <span>Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови</span>

Home / Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови
Post

Одлука за поништување на Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Генерален Урбанистички план на град Струмица

Во прилог линк од документот Одлука за поништување ЛИНК Во прилог линк од документот Одлука за Одлука за спроведување на стратегиска оцена ЛИНК Во прилог линк од...

Post

Листи на проверка за инспекциски надзор за животна средина

Листа за проверка Закон за бучава Листа за проверка Закон за Води Листа за проверка Закон за животна средина Елаборат Листа за проверка Закон за...

Post

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во КО Муртино

Во прилог линк од Формулар за SEA за УП за фотоволтаични електрани на КО Муртино ЛИНК Во прилог линк од Одлука за неспроведување за УП...