Категорија: Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови

Home / Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови
Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување за УП за село Муртино – линк 1.1 Формулар за СЕА, за УП за село Муртино – линк 2. Одлука за неспроведување за УП за село Баница – линк 2.1 Формулар за СЕА, за УП за село Баница – линк...

Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оценки

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за дел од Блок 23 и дел од Блок 24 УЕ 9 – линк 1.1 Формулар за СЕА, дел од Блок 23 и дел од Блок 24 УЕ 9– линк 2. Одлука за ЛУПД за старечки дом КО Куклиш – линк 2.1...