Category: <span>Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови</span>

Home / Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови
Post

Одлука за поништување на Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Генерален Урбанистички план на град Струмица

Во прилог линк од документот Одлука за поништување ЛИНК Во прилог линк од документот Одлука за Одлука за спроведување на стратегиска оцена ЛИНК Во прилог линк од...

Post

Листи на проверка за инспекциски надзор за животна средина

Листа за проверка Закон за бучава Листа за проверка Закон за Води Листа за проверка Закон за животна средина Елаборат Листа за проверка Закон за...

Post

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во КО Муртино

Во прилог линк од Формулар за SEA за УП за фотоволтаични електрани на КО Муртино ЛИНК Во прилог линк од Одлука за неспроведување за УП...

Post

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во КО Водоча

Во прилог линк од Формулар за SEA за УП за фотоволтаични електрани на КО Водоча ЛИНК Во прилог линк од Одлука за неспроведување за УП...

Нацрт извештај за Стратегиска оцена на животната средина за постапката за носење на Генерален урбанистички план за град Струмица , Општина Струмица
Post

Нацрт извештај за Стратегиска оцена на животната средина за постапката за носење на Генерален урбанистички план за град Струмица , Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на...

План за управување со отпад на територијата на општина Струмица
Post

План за управување со отпад на територијата на општина Струмица

Подготовката на План за управување со отпад на територијата на општина Струмица за Oпштина Струмица како еден од стратешките плански документ е иницирана од граѓаните...