Категорија: Општи Акти

Home / Општи Акти
Напис

Завршна сметка на општина Струмица за 2020 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба – Посебни податоци – Приходи и расходи – Структура на приходи и расходи 2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба – Приходи и расходи – Структура на приходи по дејности  3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА – Биланс на состојба – Приходи и расходи – Структура на приходи по дејности ...

Напис

Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба –  Посебни податоци – Приходи и расходи – Структура на приходи и расходи  2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба  – Приходи и расходи – Структура на приходи по дејности  3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА – Биланс на состојба – Приходи и расходи  – Структура на приходи по дејности ...

Напис

Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2018 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба – Посебни податоци – Приходи и расходи – Структура на приходи и расходи 2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба – Приходи и расходи – Структура на приходи по дејности 3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА – Биланс на состојба – Приходи и расходи – Структура на приходи по дејности 4....

Напис

Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2017 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба  – Посебни податоци  – Приходи и расходи – Структура на приходи и расходи 2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба  – Приходи и расходи – Структура на приходи по дејности 3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА – Биланс на состојба – Приходи и расходи  – Структура на приходи по...

Напис

Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2016 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба – Посебни податоци – Приходи и расходи – Структура на приходи и расходи 2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА – Биланс на состојба – Приходи и расходи – Структура на приходи по дејности 3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА – Биланс на состојба  – Приходи и расходи  – Структура на приходи по...