Реализирани проекти

Реализирани проекти

Акциски план за вработување на Општина Струмица 2013-2015 – Реализиран 2013

Локален пат с.Куклиш – с.Сачево – Реализиран 2012

Реализација на проекти од Здруженија на Граѓани и Фондации од програмата МА и G1 На Буџетот на општина Струмица 2012 – Реализиран2012.

За поубава Струмица – Реализиран 2012

Western Balkans премиум пакет за промоција на Општина Струмица – Реализиран 2012

Реализација на проекти од Здруженија на Граѓани и Фондации од програмата МА и G1 На Буџетот на општина Струмица 2011 –Реализиран2011

Буџетски Форум 2011 – Реализиран 2011

Општинска средношколска лига во футсал – Струмица 2011 – Реализиран 2011

Програма за граѓански организации од Општина Струмица – Програма за локален економски развој – Реализиран 2010

Поддршка на граѓански организации од Општина Струмица – Програма за социјална заштита – Реализиран 2010

Поддршка на граѓански организации од Општина Струмица – Уредување на простори во рурални подрачја – Реализиран 2010

Хуман третман на кучињата скитници во општина Струмица фаза II – Реализиран 2010

Доуредување на Габровски водопад – Реализиран 2010

Уредување на спомен парк во село Куклиш – Реализиран 2010

Изградба и монтажа на спомен плоча во село Куклиш – Реализиран 2010

Уредување на Споменик Костурница – Реализиран 2010

Амфитеатар – летна сцена – Реализиран 2010

Центар за рехабилитација и ресоцијализација на зависници од дрога и алкохол.
Реализиран 2010 година.

Инфраструктурна и едукативна основа за економски развој на Центарот за заедничка понуда на раноградинарски производи.
Реализиран 2009 година.

Тренинг центар за високообразовни кадри – Институт за менаџмент и применета технологија.
Реализиран 2009 година.

Селски туризам – Невообичаен бизнис.
Реализиран 2009 година.

Акционен план за вработување во Општина Струмица.
Реализиран 2009 година.

Програма за Енергетска ефикасност на општина Струмица.
Реализиран 2009 година.

Стратегија за Роми и малцинските етнички групи за Општина Струмица 2008-2015.
Реализиран 2009 година.

Поубава и почиста Струмица.
Реализиран 2009 година.

Форуми во заедниците-буџетски форум.
Реализиран 2009 година.

ВИВА-клуб за жени заболени и лекувани од карцином.
Реализиран 2009 година.

Реконструкција на Цареви кули.
Реализиран 2008 година.

Градење на капацитетите на локалната власт – Развој на поволно економско опкружување.
Реализиран 2008 година.

Проект за воспоставување на долготрајна погранична соработка и размена на културно – историско наследство – Проект со Република Бугарија.
Реализиран 2008 година.

Туристичка сигнализација на Струмичкиот микрорегион.
Реализиран 2008 година.

Поставување на контењери и канти за отпад на туристичките локалитети во Струмичкиот микрорегион.
Реализиран 2008 година.

Психосоцијален Клуб за Глуви и наглуви лица.
Реализиран 2008 година.

Програма Форум во заедницата.
Реализиран 2008 година.

Социјална инклузија за деца од малцинските етнички групи.
Реализиран 2008 година.

Научен симпозиум Струмица и струмичко низ историјата.
Реализиран 2008 година.

Реконструкција и надградба на Градски пазар – Најдобра практика.
Реализиран 2008 година.

Акционен план за вработување на Општина Струмица.
Реализиран 2008 година.

Отстранување на кучињата скитници.
Реализиран 2008 година.

Оживување на славниот Национален културен и историски патоказ “Цареви Кули” , преку институционална соработка на локално ниво во областа Петрич, Бугарија и Струмица, Македонија – Фаза II (7000 години културна традиција).
Реализиран 2008 година.

Програма за Енергетска ефикасност на општина Струмица.
Реализиран 2008 година.

Стратегија за Ромите и малцинските етнички групи.
Реализиран 2008 година.

Надминување на архитектонските бариери во Општина Струмица.
Реализиран 2007 година.

Реконструкција и обнова на спортските терени на територијата на Општина Струмица
Реализиран 2007 година.

Промоција на струмичкото стопанство во Солун, Грција.
Реализиран 2007 година.

Отстранување и санирање на дивите депонии на територијата на Општина Струмица.
Реализиран 2007 година.

Од Луѓе за луѓе.
Реализиран 2007 година.

Одговорност преку транспарентност.
Реализиран 2007 година

Субвенција на плати.
Реализиран 2007 година.

Посредување при вработување на високо образовни и со средно образование млади невработени (ЕМY – ФАЗА 2).
Реализиран 2007 година.

Градење на капацитети на Локалната Самоуправа – Развој на поволната економска средина.
Реализиран 2007 година.

Милениумски развојни цели.
Реализиран 2007 година.

MDW – Проект за успешна децентрализација – Фонд за добро Општинско управување. Набавка на возило за собирање на смет.
Реализиран 2006 година.

Дневен центар и клуб за стари лица со мобилна екипа за делување во домашни услови.
Реализиран 2006 година.

Реконструкција и изградба на спортски терени.
Реализиран 2006 година.

Пријателски библиотеки за сите граѓани.
Реализиран 2005 – 2006 година.

Јавни Работи: Изградба на ТРИМ – ПАТЕКА “ЛОВЕН ДОМ – СВ.ИЛИЈА”.
Реализиран 2005 – 2006 година.

Мапирање на инвестиционите и развојните можности на општините во Република Македонија.
Реализиран 2005-2006 година.

Посредување при вработување на високообразовни млади невработени – EMY.
Реализиран 2005-2006 година. 44. Реконструкција на ОУ Маршал Тито – с. Муртино
Реализиран 2005 – 2006 година.

Проект за развој на Општините Проект од инфраструктурата
Изградба на резервоар за водоснабдување на с.Банско.
Реализиран 2005 – 2006 година.

Проект: Пошумување на месноста Чамлак поточно месноста Двата Пата.
Реализиран 2005 година.

Реконструкција на детско забавиште.
Донатор Светска банка, ПРО, 2004 г., вредност 60.000 $
Учество на Општина 6.000 $

Обука за самовработување и отварање канцеларија за економски развој.
Донатор УНДП, 2004 г., вредност 12.000 $
Учество на Општина 3.000 $

Чистење на речно корито на река Тркајна.
Донатор УНДП, 2004 година, вредност 25.000 $

Канцеларија за поседување на градежна документација.
Донатор ЛГРП-ДАИ, 2004 г., вредност 50.000 $

Детско игралиште.
Донатор Мировен Корпус, 2004 г. вредност 3.000 $
Учество на Општина 1.000 $

Уредување на слободни површини.
Донатор УНДП, 2002 г., вредност 17. 8 00 $
Учество на Општина 2.200 $

Проект за Економски развој.
(изработена Студија за Локален Економски развој)
Донатор Светска банка и Влада на РМ., вредност 50.000 $

Проект за намалување на бројот на социјални случаеви.
– Пошумување на слободни површини
– Изведба на помошни игралишта
Донатор Светска банка и Влада на РМ, вредност 50.000 $
Учество на Општина 3.000 $

Програма за вработување на млади лица YES.
Донатор УНДП,2001 г., вредност 40.000 $
Учество на Општина 3.000 $

Бизнис инкубатор.
Донатор Светска Банка и Агенција за приватизација на РМ вредност 500.000 $

За чиста и зелена Македонија.
Донатор УНДП, 2000 г., вредност 30.000 $