Административни такси

Административни такси

Уплатна сметка
Назив на примач: Буџет на општина СТРУМИЦА
Банка на примач:НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 166 03182
Приходна шифра: 722315 00
Цел на дознака: административни такси Видови на административни такси:

Тарифен број 1
– обични поднесоци: 50ден.

Тарифен број 2 и 3
– жалби: 200ден.