КОНТАКТ

КОНТАКТ – ОПШТИНА СТРУМИЦА

ул.”Сандо Масев” бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија

  • тел.(034)348030
  • факс.(034)320544

Официјален e-mail за контакт со општината:  info@strumica.gov.mk

Доколку сакате да контактирате со градоначалникот, тоа може да го направите на следниов линк.

Е – контакти со општината и телефонски броеви на раководители – линк

Лице задолжено за контакт со јавноста во општина Струмица:

1. Сузана Тасева, соработник за односи со јавноста, тел. 076 483083.

Лица за комуникација со граѓани коишто имаат одреден вид и степен на попреченост со цел укажување на помош се:

1. Тони Милушев, раководител на одделението за локален економски развој,  тел. 076 483158;

2. Нела Масалковска, соработник за евиденција на проекти во одделението за локален економски развој, тел. 076 499870.

Лица задолжени за информации од јавен карактер:

  1. Павлина Волкановска, тел. 070 214606, pavlina.volkanovska@strumica.gov.mk
  2. Катерина Андонова, тел. 076 483322, katerina.andonova@strumica.gov.mk

На следните линкови може да ја преземете листата на информации од јавен карактер и образец барање:

  1. Листа на информации – ЛИНК
  2. Образец барање – ЛИНК