Сообраќај

Такси превоз

Во транспортот на патници се вклучени и 67 регистрирани фирми кои поседуваат лиценци за вршење на автотакси превоз, со вкупно 200 такси возила. Според одлуката за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување бр.07-648/1 од 04.07.2003 година на Советот на Општина Струмица, такси возилата мораат да бидат со жолта боја.

Скратен број

Број на возила

15-98

6

15-93

9

15-83

3

15-90

5

15-94

1

15-87

4

15-79

9

15-57

1

15-98

2

15-99

9

15-91

9

15-95

25

15-98

16

15-91

9

15-88

18

15-96

1

15-66

11

15-60

66

15-94

1

 

 

Автобуски превоз

Превозот на патници од и до територијата на Општината Струмица го врши:

ДОО Струмица Експрес – Струмица

Ул.,,Климент Охридски” бб
тел.:034/346-030
централа:034/326-684

Возен парк: 32 автобуси

Локални линии: До сите населени места во регионот

Меѓуградски линии:

Возен ред

Време

Забелешка

Струмица – Скопје

3.30, 5.00, 5.15, 6.00, 6.30, 8.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30

3.30, 8.30 – во раб. ден
6.00 – во раб. ден, директен
5.15 преку Неготино

Струмица – Битола

6.00

Струмица -Гевгелија

6.30, 13.00

Струмица – Софија

3.00

освен недела

Скопје – Струмица

10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 18.00,19.00

15.00 – раб.ден – директен
13.00 – преку Неготино

Битола – Струмица

14.15

Гевгелија-Струмица

10.30, 17.00

Софија-Струмица

14.15

Патна мрежа

Поволната географска положба, воедно и добрата пристапност на Општина Струмица од сите страни, му даваат на регионот особена важност во Република Македонија.
Општина Струмица располага со модерно асфалтирана патна мрежа низ која граѓаните на општината безбедно се движат и комуницираат.

Магистрални патни правци

Магистрални патишта – должина – 10000 м1

– Магистрален патен правец М-6 кој ја поврзува Р. Македонија со Р. Бугарија и на нашата територија е во вкупна должина од 16,50км. Овој пат е главна сообраќајна линија во општина Струмица.

Регионални патни правци

Регионални патишта – должина – 65300 м1

• Регионален патен правец Струмица -Радовиш-Штип
• Регионален патен правец Струмица – Валандово
• Регионален патен правец Струмица – Берово
• Регионалниот патен правец Р-605 Струмица – Старо Коњарево кој поминува низ населените места Колешино, Борисово, Мокриево, Мокрино, Смоларе, Дражево и Старо Коњарево во вкупна должина од 12,75 км.
• Регионалниот пат Р-605 го поврзува подбеласичкиот регион преку општина Ново Село со целиот регион.
• Р-610 – Струмица – Василево –Градошорци – граница со Општина Струмица(кон населба Вељуса со должина од 4,5 км.
• Р-607 – Врска со магистралниот пат М-6 – граница со Општина Подареш со должина околу 0,600 км.
• Регионален пат Струмица – Просениково – во изградба

ЛОКАЛНИ ПАТНИ ПРАВЦИ

ЛОКАЛНИ АСФАЛТИРАНИ ПАТИШТА

Мерка

Единична мерка

Вкупно

должина

м1

18000

површина

м2

81000

ТАМПОНИРАНИ

Мерка

Единична мерка

Вкупно

должина

м1

9500

површина

м2

42750

ПРОБИЕНИ

Мерка

Единична мерка

Вкупно

должина

м1

66500

површина

м2

299250

 

 

Сообраќај
Друмски сообраќај: Развиен со релативно добра патна сообраќајна мрежа.

1.Превоз на патници:

Автобуски превоз
Такси превоз
Во Струмица се регистрирани 12.519 патнички и други возила, со просечна старост на возилата од 15 години кои учествуваат во друмскиот сообраќај.

2.Превоз на стоки:

Товарен транспорт: Се врши низ повеќе регистрирани превозници. За потребите на товарниот транспорт во Струмица егзистира Царински Терминал со површина над 17000 м2 во кои е сместена Царинската Испостава – Струмица и повеќе шпедитерски претпријатија.

Железнички сообраќај: Нема.
– Оддалеченост од железничка станица:
ЖС Миравци – 40 km
ЖС Штип – 60 km

Авио сообракај: Нема.
– Оддалеченост од Аеродром :
Aеродром Скопје – 135 km
Аеродром Солун – 130 km
Аеродром Софија – 220 km