Завршна сметка

Буџет за 2024 година ЛИНК

Завршна сметка 2023 година

  1. АГЕНЦИЈА ЗА РАБОТУВАЊЕ

Приходи и расходи

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

 

2. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Приходи и расходи

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

 

3. БУЏЕТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Приходи и расходи во тековната година 1

Приходи и расходи во тековната година 2

Структура на приходи по дејности 1

Структура на приходи по дејности 2

Биланс на состојба

 

4. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

Структура на приходи по дејности

Посебни податоци

Биланс на состојба

Приходи и расходи во тековната година

5.ИЗГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА

Приходи и расходи во текот на годината

Биланс на состојба

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

 

6.ИЗГРАДБА НА НОВА ТУРСКА НАСЕЛБА

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

Приходи и расходи во текот на годината

Биланс на состојба

 

7.ЈАКНЕЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи во текот на годината

 

8.ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Приходи и расходи во текот на годината

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

Посебни податоци

 

9.КРЕИРАЊЕ НА МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА НА СИТЕ

Структура на приходи по дејности

Приходи и расходи во текот на годината

Биланс на состојба

Посебни податоци

 

10.МРЕЖА НА ВЕЛОСИПЕДСКИ ГРАДОВИ

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

Приходи и расходи во текот на годината

 

11.НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Приходи и расходи во текот на годината

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

 

12.ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

Посебни податоци

Приходи и расходи во текот на годината

Биланс на состојба

Приходи и расходи во текот на годината

 

13.ОРГАН НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Посебни податоци

Приходи и расходи во текот на годината

Биланс на состојба

 

14.ПАМЕТЕН ВЕЛОГРАД

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

Приходи и расходи во текот на годината

 

15.ПРОЕКТ ЗА МИКРОКРЕДИТИРАНЈЕ

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

Биланс на состојба

Приходи и расходи во текот на годината

 

16.РЕКАПИТУЛАР

Структура на приходи по дејности

 

17.РОМАКТЕД

Биланс на состојба

Посебни податоци

Структура на приходи по дејности

Приходи и расходи во текот на годината

 

18.СМЕТКА НА СОЛИДАРНОСТ

Посебни податоци

Биланс на состојба

Структура на приходи по дејности

Приходи и расходи во текот на годината

 

19.СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

Биланс на состојба

Приходи и расходи во текот на годината

Структура на приходи по дејности

Посебни податоци

 

20.ТППЕ

Биланс на состојба

Структура на приходи по дејности

Посебни податоци

Приходи и расходи во текот на годината

 

21.ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИШТА СТРУМИЦА И КУСТЕНДИЛ

Приходи и расходи во текот на годината

Биланс на состојба

Структура на приходи по дејности

Посебни податоци

 

22. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ И СТРУМИЦА

Биланс на состојба

Приходи и расходи во текот на годината

Структура на приходи по дејности

Посебни податоци

 

Завршна сметка 2021 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности 

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи 

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

– Биланс на состојба

– Биланс на приходи и расходи

– Посебни податоци

– Структура на приходи и расходи 

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

7. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ 2020

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

8. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

9. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

10. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

11. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

12. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

13. ПРОМОЦИЈА ЗА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

14. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

15. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ И СТРУМИЦА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци 

– Приходи и расходи 

– Структура на приходи и расходи

16. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИШТА НА СТРУМИЦА И ЌУСТЕНДИЛ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци 

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

17. КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

18. РОМАКТЕД

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

19. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

20. ИЗГРАДБА НА НОВА ТУРСКА НАСЕЛБА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

21. ИЗГРАДБА НА ДВЕ СЕРВИСНИ УЛИЦИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

22. НАБАВКА НА ДВЕ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА И ШРЕДЕР

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

23. ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛОВИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

 

 

Завршна сметка 2020 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

Биланс на состојба

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности 

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности 

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи 

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

Биланс на состојба

Биланс на успех

Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

7. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ 2020

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

8. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

9. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

10. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

11. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

12. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

13. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

14. ПРОМОЦИЈА ЗА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

15. ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ УСЛУГИ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

16. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи

17. ЕКО ГРАДИНКИ ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

18. ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕЛС

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

19. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

20. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ И СТРУМИЦА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

21. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИШТА НА СТРУМИЦА И ЌУСТЕНДИЛ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

22. КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

23. РОМАКТЕД

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

24. КВАЛИТЕТНИ УСЛОВИ ЗА СРЕЌНИ ДЕЦА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

25. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

26. УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

27. ИЗГРАДБА НА НОВА ТУРСКА НАСЕЛБА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

28. ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛОВИ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

Завршна сметка 2019 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

11. СПЕЦИЈАЛНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

12. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

13. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

14. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

15. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

16. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

18. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

19. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

20. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

21. ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

22. ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ЕЛС

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

23. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

24. ЕКО ГРАДИНКИ ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

25. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 1

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

26. КВАЛИТЕТНИ УСЛУГИ ЗА СРЕЌНИ ДЕЦА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

27. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ И СТРУМИЦА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

28. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИШТА НА СТРУМИЦА И ЌУСТЕНДИЛ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

29. КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИСТЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

30. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

Завршна сметка 2018 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

11. СПЕЦИЈАЛНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

12. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

13. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

14. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

15. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

16. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

18. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

19. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

20. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

21. ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

22. ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ЕЛС

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

23. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

24. ЕКО ГРАДИНКИ ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

25. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 1

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

Завршна сметка 2017 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

11. СПЕЦИЈАЛНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

12. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

13. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

14. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

15. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

16. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

18. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

19. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

Завршна сметка 2016 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

 

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Приходи и расходи

– Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

11. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

12. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

13. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

14. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

15. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

16. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

18. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

19. ДОНАЦИЈА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи

20. ОПЕН ФЕСТИВАЛ

– Биланс на состојба

– Посебни податоци

– Приходи и расходи

– Структура на приходи и расходи