Демографија

Демографија

Национална структура

Националност

Вкупно

Процент

Македонци

50.258

91,92

Турци

3.754

6,87

Роми

147

0,27

Власи

3

0,005

Срби

185

0,34

Албанци

3

0,005

Бошњаци

6

0,01

Други

320

0,58

Вкупно

54.676

100

 

 

Полова структура

Пол

Вкупно

Процент

Жени:

27.336

49,99

Мажи:

27.340

50,01

Вкупно:

54.676

100

Старосна структура

Возраст

Вкупно

Од 0-19 години

15.256

Од 20-60 години

31.711

Над 60 години

7.709

Структура по образование

Вид на образование

Вкупно

Високо образование

2.828 + 31 мр. + 8др.

Више образование

1.617

Средно образование

17.007

Основно образование

11.858

Непотполно основно образование

8.569

Без школска подготовка

1.997

Структура по населени места во општина струмица

Реден број

Населено место

мажи

жени

вкупно

1.

Струмица

17.402

17.909

35.311

2.

Баница

568

569

1.137

3.

Банско

988

1.004

1.992

4.

Белотино

12

17

29

5.

Вељуса

806

746

1.552

6.

Водоча

180

138

318

7.

Габрово

205

194

399

8.

Гр. Балдовци

371

384

755

9.

Дабиле

1.000

946

1.946

10.

Добрејци

917

847

1.764

11.

Дорломбос

61

56

117

12.

Злешево

/

/

/

13.

Костурино

656

624

1.280

14.

Куклиш

1.330

1202

2.532

15.

Мемешли

23

21

44

16.

Муртино

1.117

1.092

2.209

17.

Орманли

17

17

34

18.

Попчево

185

158

343

19.

Просениково

782

768

1.550

20.

Раборци

55

50

105

21.

Рич

205

177

382

22.

Сачево

280

260

540

23.

Свидовица

173

152

325

24.

Три води

7

5

12

25.

Чепели

/

/

/

Вкупно

27.340

27.336

54.676