Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АД “ГРОЗД” Струмица, Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци
Одлука, решение и соопштение за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5)
Напис

Одлука, решение и соопштение за организирање повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови од Блок 1 (УЕ1), Блок 30 (УЕ7) Блок 33 (УЕ4) и Блок 37/1 (УЕ5)

Одлука за организирање на повторена јавна анкета и јавна презентација на предлог план на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од Централно градско подрачје на делови...

Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат...

Објавување на барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола на ЗЗ Агропроизвод увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич – Белотино
Напис

Објавување на барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола на ЗЗ Агропроизвод увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич – Белотино

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 ,...

Решение за свикување на единаесеттата седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување на единаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-4650/1, 15.06.2022 Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)...