Category: <span>Огласна Табла</span>

Home / Огласна Табла
Post

Одлука за избор на кандидат по објавен интерен оглас за унапредување на административен службеник во Општина Струмица

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и...

Post

Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор на Jавното сообраќајно претпријатие ,,Струмица-Транспорт,, Струмица

Врз основа на член 26 и 26-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,...

Post

Јавен повик  за избор на членови на управен одбор на  Jавното сообраќајно претпријатие ,,Струмица-Транспорт,, Струмица

Врз основа на член 17-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,...

Post

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА СТОВАРИШТА, СКЛАДОВИ И ОТПАДИ НА КП бр.1213, КО МУРТИНО ВОНГРАД, ОПШТИНА СТРУМИЦА Т.бр.2467/23

Во прилог линк од документот урбанистички проект ЛИНК Во прилог линк од соопштение за јавен увид ЛИНК