Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
Напис

Проект: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот”

Референтен број: CB006.2.12.132 Тендерска процедура: „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица” – CB006.2.12.132 – PP2/04 Почитувани, Ве известуваме дека отварањето на добиените понуди во рамки на тендерската постапка за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица” – CB006.2.12.132 – PP2/04 ќе се одржи на...

Напис

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општината Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел...

Напис

Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на УП за воннаселено место за КП 1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483 – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на УП за вон...

Напис

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Измена и дополнување на Генерален урбанистички план за дел од УЕ 2 и УЕ 5 , Блок 12 , Урбан Блок 40/2 , Урбан Блок 41/1 , Урбан Блок 41/2) КО Струмица-Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата. Изработката на извештајот е согласно обврската на изготвувачот на планскиот документ за спроведување на постапка за оцена...

Напис

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица...

Напис

„Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица” Референтен број: CB006.2.12.132 – PP2/04

Општина Струмица објавува оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица”,со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, број на повикот за доставување на проектни предлози: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тендерската документација е достапна на увид во просториите на Одделението за...

Напис

Одлуки за организирање на јавни анкети, Јавна презентација, решение за комисија, известување

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село...

Напис

ЈАВЕН ПОВИК

За прибирање предлог проекти во рамките на приоритетните области: „ Локален економски развој и Туризам, Социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата, Заштита на животната средина, Култура, Образование, Млади, Родова еднаквост и човекови права“ од Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица за 2020 година заради нивно финансирање и реализација од Програмaта G1...

Напис

Одлуки за организирање на јавни анкети, Јавна презентација, решение за комисија, известување

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање на градежни парцели Г.П33.18.II и Г.П34.18.II и формирање на нови градежни парцели Г.П33.18.II, Г.П33а.18.II и Г.П34.18.II, Блок бр.18, К.O Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на АУП за препарцелација и формирање...

Известување, протокол за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение во основните училишта
Напис

Известување, протокол за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение во основните училишта

Согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019) и Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/2020), Ве известувамe дека: Запишувањето на децата во прво одделение во...