Економски индикатори

Економски индикатори

БДП по глава на жител: 6.883,31
Индекс на сиромаштија: 28,73
Стапка на невработеност: 40,52

* Податоците се според пописот од 2002 година

1.Структура на невработеност во Струмички регион според образование:

Образование

Број

Високо образование

451

Вишо образование

240

Средно стручно образование

2.483

Високо квалификувани работници

0

Квалификувани работници

1.949

Полуквалификувани работници

416

Неквалификувани работници

6.762

* Според податоците на АВРМ од март 2006

2. Структура на невработени по возраст

Возраст

Број

18-30

5458

30-39

2.529

40-49

2.480

50-59

1.522

над 60

312

Вкупно

12.301

 

* Според податоците на АВРМ од март 2002

Регистрирани деловни субјекти по сектори во Општина Струмица:

Реден
број

Сектор

Број на Субјекти

1

Претпријатија

2804

2

Трговски друштва

2849

3

Трговци-поединци

702

4

Останато

381

Вкупно

6736

1

Земјоделство,лов и шумарство

222

2

Рибарство

1

3

Вадење на руди и камен

3

4

Преработувачка индустрија

870

5

Снабдување со електрична енергија,гас и вода

5

6

Градежништво

155

7

Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата

4171

8

Хотели и ресторани

262

9

Сообраќај,складирање и врски

367

1 0

Финаниско посредување

3

1 1

Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности

202

1 2

Јавна управа и одбрана, задолжителна социјална заштита

35

1 3

Образование

24

1 4

Здравство и социјална работа

108

1 5

Други комунални, културни, општи и лични услужни активности

308

16

Екстериторијални организации и тела

/

17

Индивидуални земјоделци

690

 

* Податоците се според пописот од 2002 година

Поделба на правните субјекти по број на вработени

Правни субјекти со број на вработени

Број на прaвни субјекти

Правни субјекти со 351 – 550 вработени

3

Правни субјекти со 101 – 350 вработени

18

Правни субјекти со 51 – 100 вработени

26

Правни субјекти со 25  –  50 вработени

30

Правни субјекти со 11 – 25 вработени

73

Правни субјекти сo 5 – 10 вработени

210

Правни субјекти со 1 – 4 вработени

1754

Трговци поединци со 1 – 4 вработени

147

Вкупно

2261

[/cm